AKADEMIE PTE Budownictwa Pasywnego   Efektywnosci Energetycznej   Energii Odnawialnej   Infiltec   Pomiary Energetyczne   Rekuperacja   SP SAE
POLSKIE TOWARZYSTWO ENERGETYCZNE: WIEDZA - UMIEJĘTNOŚCI - KOMPETENCJE !!!

Poznan Pl Biuro
e-mail
PTE
· statut
· program
· departamenty
· nasza oferta
· zapisy do PTE
· Akademia Budownictwa Pasywnego
· Akademia Efektywno?ci Energetycznej
· Rejestr Certyfikatorów Energet

Kursy, szkolenia
· kursy i tytu?y zawodowe
· kolektory s?oneczne Heat Pipe
· pompy ciep?a
· audyty energetyczne

Zawartosc
· Sk?adka cz?onkowska i cz?onek PTE
· Partnerzy sieci PTE
· Program PTE
· Program szkolenia audytora efektywno?ci energetycznej
· Certyfikat Domu Pasywnego
· Akademia Budownictwa Pasywnego
· Powietrze na osob? i pomieszczenie
· Oferta dla cz?onków PTE
· Medal PTE dla Arcadiasoft
· Program budowy Fabryk Domów Pasywnych w Polsce
· Biogazownie rolnicze i budownictwo zeroenergetyczne w Polsce
· Medal PTE dla DAES
· Wyróznieni Medalem PTE
· Zasady weryfikacji audytów
· Ustawa o OZE
· Domy pasywne
· Ustawa o OZE przyj?ta
· Energia wokó? nas
· B??dy budowlane

Menu
· Strona główna
· Ankiety
· Archiwalne artykuly
· Artykuly
· FAQ
· Napisz do nas
· Pliki
· Top 10
· Wyslij Newsa
· Zarekomenduj nas

Polskie Towarzystwo Energetyczne PTE Polish Society of Energy PSE


Czyste powietrze
pte
CZYSTE POWIETRZE
103 mld z? na popraw? jako?ci powietrza w Polsce.
Wysłany przez admin dnia 08-10-2018 o godz. 14:56:19 (47 odsłon)
(Czytaj więcej... | 1107 bajtów więcej | Wynik: 5)Dozowniki kolorantów
budownictwo Dozowniki kolorantów tynków i farb
Wysłany przez admin dnia 03-09-2018 o godz. 11:23:39 (62 odsłon)
(Czytaj więcej... | 1666 bajtów więcej | Wynik: 5)PTE WEB
bud pas
WEB Weryfikator Energetyczny Budynku
Polskie Towarzystwo Energetyczne organizuje krajow? sie? WEB.
Celem sieci WEB jest, wykonanie Operatu weryfikacji energetycznej budynku.
Operat WEB winien by? podstaw? odbioru budynku i warunkiem dopuszczenia budynku do u?ytkowania.
Uruchomienie Programu Mieszkanie Plus, spowodowa?o gwa?towny wzrost budowanych domów i mieszka?.
Wysłany przez admin dnia 13-08-2018 o godz. 11:01:34 (54 odsłon)
(Czytaj więcej... | 911 bajtów więcej | Wynik: 5)Targi Budma 2018
bud pas

Targi Budma 2018
Targi odby?y sie w dniach 30-01-2018 r, do 02-02-2018 r.

Udzia? w FORUM ARCHITEKTURY blisko 5 tysi?cy architektów i projektantów. Spotkania z gwiazd? architektury ?wiatowego formatu (w poprzednich edycjach udzia? wzi?li m.in.: Robert Konieczny, Tomasz Konior, Fernando Menis, Renato Rizzi, Rainer Mahlamaki oraz Alberto Veiga); ArchiStrada, czyli prezentacja w szczególny i inspiruj?cy sposób produktów oraz rozwi?za? charakteryzuj?cych si? unikatowym designem, ale te? funkcjonalno?ci? i jako?ci?; warsztaty i konkursy dla m?odych adeptów sztuki architektonicznej; strefa Design 4 Senses - najbardziej 'zmys?owe', niekonwencjonalne rozwi?zania architektoniczne. Wydarzenia dla architektów i projektantów organizowane s? wspólnie z Izb? Architektów RP oraz Stowarzyszeniem Architektów RP.
Wysłany przez admin dnia 22-02-2018 o godz. 14:09:09 (278 odsłon)
(Czytaj więcej... | 1032 bajtów więcej | Wynik: 5)Greenpower MTEO
efektywno?? energetyczna MTP. Targi GreenPOWER odbywaj? si? w dniach 23-25-05-2017 roku. To najwi?ksza w Polsce wystawa sektora OZE Targi GreenPOWER, które gromadz? w jednym miejscu i czasie przedstawicieli wszystkich sektorów OZE. Jest to okazja, by pozna? rynkowe tendencje, wymieni? praktyczne spostrze?enia, dowiedzie? si? przed jakimi wyzwaniami i mo?liwo?ciami stoi bran?a.
Zakres tematyczny:
Wysłany przez admin dnia 28-03-2017 o godz. 16:45:46 (598 odsłon)
(Czytaj więcej... | 642 bajtów więcej | Wynik: 5)W Polsce, czyste powietrze
spsae
CZYSTE POWIETRZE
103 mld z? na popraw? jako?ci powietrza w Polsce.
Wysłany przez admin dnia 08-10-2018 o godz. 14:50:08 (44 odsłon)
(Czytaj więcej... | 408 bajtów więcej | Wynik: 5)Budynek, szczelnoNorma PN-EN 13829 Metoda badania szczelno?ci powietrznej jest o
budownictwo Metoda polega na pomiarze przep?ywu powietrza przy ró?nicy ci?nie? 50 Pa. Pomiary wykonuje si? przy nadci?nieniu w budynku oraz podci?nieniu wewn budynku i ci?nieniem zewn?trznym.
 W warunkach tego sztucznie wytworzonego podci?nienia (lub nadci?nienia), do badanego pomieszczenia przenika poprzez nieszczelno?ci powietrze zewn?trzne.
Wysłany przez admin dnia 02-09-2018 o godz. 16:51:23 (27 odsłon)
(Czytaj więcej... | 2453 bajtów więcej | Wynik: 5)Ocena os?ony budynku
efektywno?? energetyczna Polskie Towarzystwo Energetyczne wykonuje oceny os?ony termicznej budynku, z wykorzystaniem:
1. Urz?dzenia Blower Door do pomiaru nadci?nienia i podci?nienia w budynku, w celu okre?lenia nieszczelno?ci os?ony zewn?trznej budynku.
Wysłany przez admin dnia 11-07-2018 o godz. 14:24:31 (106 odsłon)
(Czytaj więcej... | 699 bajtów więcej | Wynik: 5)Targi Drema 2018
bud pas
Drema 2018 - MTP Pozna?

W dniach 11-14 wrze?nia 2018 r. w Poznaniu po raz 34 spotkaj? si? przedstawiciele sektora drzewnego i meblarskiego, by tworzy? kszta?t rynku i szuka? nowych kierunków rozwoju. Taka mobilizacja i poruszenie bran?y zdarza si? tylko raz w roku, podczas Mi?dzynarodowych Targów Maszyn i Narz?dzi dla Przemys?u Drzewnego i Meblarskiego Drema.
Wysłany przez admin dnia 30-08-2017 o godz. 13:09:55 (512 odsłon)
(Czytaj więcej... | 533 bajtów więcej | Wynik: 5)Plan Rozwoju Elektromobilno?ci
efektywno?? energetyczna Ministerstwo Energi poinformowa?o o przyj?ciu przez Rada Ministrów Planu Rozwoju Elektromobilno?ci.
Plan zak?ada, ?e po polskich drogach w 2025 r. b?dzie je?dzi?o prawie 1 mln aut elektrycznych.
Wysłany przez admin dnia 28-03-2017 o godz. 15:35:22 (599 odsłon)
(Czytaj więcej... | 1300 bajtów więcej | Wynik: 5)
Polskie Towarzystwo Energetyczne PTE Polish Society of Energy PSE
Pozna? 2011-2018