AKADEMIE PTE Budownictwa Pasywnego   Efektywnosci Energetycznej   Energii Odnawialnej   Infiltec   Pomiary Energetyczne   Rekuperacja   SP SAE
POLSKIE TOWARZYSTWO ENERGETYCZNE: WIEDZA - UMIEJĘTNOƚCI - KOMPETENCJE !!!

Poznan Pl Biuro
e-mail
PTE
· statut
· program
· departamenty
· nasza oferta
· zapisy do PTE
· Akademia Budownictwa Pasywnego
· Akademia Efektywno?ci Energetycznej
· Rejestr Certyfikatorów Energet

Kursy, szkolenia
· kursy i tytu?y zawodowe
· kolektory s?oneczne Heat Pipe
· pompy ciep?a
· audyty energetyczne

Zawartosc
· Sk?adka cz?onkowska i cz?onek PTE
· Partnerzy sieci PTE
· Program PTE
· Program szkolenia audytora efektywno?ci energetycznej
· Certyfikat Domu Pasywnego
· Akademia Budownictwa Pasywnego
· Powietrze na osob? i pomieszczenie
· Oferta dla cz?onków PTE
· Medal PTE dla Arcadiasoft
· Program budowy Fabryk Domów Pasywnych w Polsce
· Biogazownie rolnicze i budownictwo zeroenergetyczne w Polsce
· Medal PTE dla DAES
· Wyróznieni Medalem PTE
· Zasady weryfikacji audytów
· Ustawa o OZE
· Domy pasywne
· Ustawa o OZE przyj?ta
· Energia wokó? nas
· B??dy budowlane

Menu
· Strona główna
· Ankiety
· Archiwalne artykuly
· Artykuly
· FAQ
· Napisz do nas
· Pliki
· Top 10
· Wyslij Newsa
· Zarekomenduj nas

Sk?adka cz?onkowska i cz?onek PTE


Cz?onek Polskiego Towarzystwa Energetycznego i sk?adka cz?onkowska.

1. Osoba zainteresowana wst?pieniem do Polskiego Towarzystwa Energetycznego, wype?nia, podpisuje i sk?ada  deklaracj? cz?onkowsk?, wraz z dowodem op?acenia sk?adki cz?onkowskiej rocznej, w formie pisemnej w Biurze PTE, pok. B1, IIB, ul. Wojska Polskiego 28, 60-637 Pozna?.
2. Po z?o?eniu deklaracji nast?puje weryfikacja danych, zgodnie z § 10 statutu PTE i przyj?cie na cz?onka PTE.
Decyzj? podejmuje Prezes Zarz?du G?ównego PTE.
3. Osoby które z?o?y?y deklaracj? o przyj?cie na cz?onka PTE bez dowodu wp?aty sk?adki cz?onkowskiej, zobowi?zane s? uregulowania sk?adki w terminie siedmiu dni od daty z?o?enia deklaracji.
4. Nie uregulowanie sk?adki w tym terminie powoduje automatyczne wykre?lenie z listy cz?onków PTE.
5. Osoby wykre?lone z listy cz?onków PTE, mog? ubiega? si? o ponowne przyj?cie do PTE, po up?ywie pi?ciu lat od daty wykre?lenia. 
6. Sk?adka cz?onkowska za kolejne lata op?acana jest w styczniu danego roku.
Nie op?acenie sk?adki w styczniu danego roku, powoduje automatyczn? utrat? cz?onkostwa i wykre?lenie z listy cz?onków PTE.
7. Osoba, która nie uregulowa?a wp?acenia sk?adki, w podanych terminach, automatycznie pozbawiana jest pe?nionych funkcji w Polskim Towarzystwie Energetycznym.
8. Sk?adka cz?onkowska roczna wynosi 50 z?. i jest p?atna przelewem na konto PTE: 53 2130 0004 2001 0564 1519 0001


     Prezes ZG PTE

    dr in?. Piotr  ?uk


Prawa autorskie © Polskie Towarzystwo Energetyczne. Polish Society of Energy Wszystkie prawa zastrzeżone.

Opublikowane: 2010-04-07 (6137 odsłon)

[ Wróæ ]

Polskie Towarzystwo Energetyczne PTE Polish Society of Energy PSE
Pozna? 2011-2018