AKADEMIE PTE Budownictwa Pasywnego   Efektywnosci Energetycznej   Energii Odnawialnej   Infiltec   Pomiary Energetyczne   Rekuperacja   SP SAE
POLSKIE TOWARZYSTWO ENERGETYCZNE: WIEDZA - UMIEJĘTNOƚCI - KOMPETENCJE !!!

Poznan Pl Biuro
e-mail
PTE
· statut
· program
· departamenty
· nasza oferta
· zapisy do PTE
· Akademia Budownictwa Pasywnego
· Akademia Efektywno?ci Energetycznej
· Rejestr Certyfikatorów Energet

Kursy, szkolenia
· kursy i tytu?y zawodowe
· kolektory s?oneczne Heat Pipe
· pompy ciep?a
· audyty energetyczne

Zawartosc
· Sk?adka cz?onkowska i cz?onek PTE
· Partnerzy sieci PTE
· Program PTE
· Program szkolenia audytora efektywno?ci energetycznej
· Certyfikat Domu Pasywnego
· Akademia Budownictwa Pasywnego
· Powietrze na osob? i pomieszczenie
· Oferta dla cz?onków PTE
· Medal PTE dla Arcadiasoft
· Program budowy Fabryk Domów Pasywnych w Polsce
· Biogazownie rolnicze i budownictwo zeroenergetyczne w Polsce
· Medal PTE dla DAES
· Wyróznieni Medalem PTE
· Zasady weryfikacji audytów
· Ustawa o OZE
· Domy pasywne
· Ustawa o OZE przyj?ta
· Energia wokó? nas
· B??dy budowlane

Menu
· Strona główna
· Ankiety
· Archiwalne artykuly
· Artykuly
· FAQ
· Napisz do nas
· Pliki
· Top 10
· Wyslij Newsa
· Zarekomenduj nas

Akademia Budownictwa Pasywnego

AKADEMIE SZKO?Y MISTRZÓW I ?WICZE?.
Cz?onek PTE ze stopniem doktora nauk mo?e uruchomi? Akademi?, szko?? rozwoju swoich zainteresowa?; naukowych, badawczych i osobistych.

Akademi? Budownictwa Pasywnego, kieruje dr in?. Piotr  ?uk

Lp.

Instytuty ABP


konto mailowe

1

Audytów i certyfikatów


e-mail

2

Badan i rozwoju


e-mail

3

Budownictwa Pasywnego

e-mail

4

Materia?ów i technologii

e-mail

5

Projektowania przestrzennego

e-mailOgólnopolski program budownictwa pasywnego PTE
Akademia Budownictwa Pasywnego Polskiego Towarzystwa Energetycznego uruchomi?a ogólnopolski:
Program Budownictwa Pasywnego KA?DY NA SWOIM,w technologii PTE: pasywny, tani, efektywny.
Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/31/UE z dnia 19 maja 2010 r. w sprawie charakterystyki energetycznej budynków, nak?ada na wszystkie kraje UE w tym Polsk? do roku 2020 wdro?y? 3x20, to znaczy,
1. Zmniejszenie o 20% krajowego zu?ycia energii,
2. Zmniejszenie o 20% emisji CO2,
3. Co najmniej 20% zu?ywanej energii ma pochodzi? z odnawialnych ?róde? energii.
Artyku? 9. Budynki o niemal zerowym zu?yciu energii:
1. Od 1 stycznia 2019 r. nowe budynki zajmowane przez w?adze publiczne oraz b?d?ce ich w?asno?ci? by?y budynkami o niemal zerowym zu?yciu energii.
2. Od 1 stycznia 2021 r. wszystkie nowe budynki by?y budynkami o niemal zerowym zu?yciu energii.
 

Cele Programu KA?DY NA SWOIM:
1. Opracowanie i udost?pnienie zainteresowanym, pasywnych - energooszcz?dnych projektów  budynków mieszkalnych i biurowych w technologii PTE: pasywny, tani, efektywny.
2. Opracowanie technologii wykonania budynków i domów w technologii PTE.
3. Uruchomienie produkcji niezb?dnych materia?ów do budownictwa pasywnego.
4. Uruchomienie fabryki domów i produkcja kompletnych budynków pasywnych, dostarczanych na budow? transportem samochodowym. Monta? budynku odbywa si? za pomoc? d?wigu i  trwa od jednego do kilku dni, w zale?no?ci od wielko?ci budynku.
5. Uruchomienie ?róde? finansowania i premiowanie budynków wznoszonych w technologii pasywnej.

Program KA?DY NA SWOIM realizowany we wspó?pracy z:
- bankami finansuj?cymi przedsi?wzi?cie,
- przedstawicielami w?adz samorz?dowych i centralnych,
- producentami wyrobów budowlanych,
- projektantami,
- wykonawcami.

Przyjmujemy zg?oszenia zainteresowanych osób, firm i instytucji uczestniczeniem w Programie budowy obiektów w technologii PTE: pasywny, tani, efektywny.

dr in?. Piotr  ?uk
  Prezes ZG PTE

     e-mail 

Prawa autorskie © Polskie Towarzystwo Energetyczne. Polish Society of Energy Wszystkie prawa zastrzeżone.

Opublikowane: 2011-09-22 (4729 odsłon)

[ Wróæ ]

Polskie Towarzystwo Energetyczne PTE Polish Society of Energy PSE
Pozna? 2011-2018