AKADEMIE PTE Budownictwa Pasywnego   Efektywnosci Energetycznej   Energii Odnawialnej   Infiltec   Pomiary Energetyczne   Rekuperacja   SP SAE
POLSKIE TOWARZYSTWO ENERGETYCZNE: WIEDZA - UMIEJĘTNOƚCI - KOMPETENCJE !!!

Poznan Pl Biuro
e-mail
PTE
· statut
· program
· departamenty
· nasza oferta
· zapisy do PTE
· Akademia Budownictwa Pasywnego
· Akademia Efektywno?ci Energetycznej
· Rejestr Certyfikatorów Energet

Kursy, szkolenia
· kursy i tytu?y zawodowe
· kolektory s?oneczne Heat Pipe
· pompy ciep?a
· audyty energetyczne

Zawartosc
· Sk?adka cz?onkowska i cz?onek PTE
· Partnerzy sieci PTE
· Program PTE
· Program szkolenia audytora efektywno?ci energetycznej
· Certyfikat Domu Pasywnego
· Akademia Budownictwa Pasywnego
· Powietrze na osob? i pomieszczenie
· Oferta dla cz?onków PTE
· Medal PTE dla Arcadiasoft
· Program budowy Fabryk Domów Pasywnych w Polsce
· Biogazownie rolnicze i budownictwo zeroenergetyczne w Polsce
· Medal PTE dla DAES
· Wyróznieni Medalem PTE
· Zasady weryfikacji audytów
· Ustawa o OZE
· Domy pasywne
· Ustawa o OZE przyj?ta
· Energia wokó? nas
· B??dy budowlane

Menu
· Strona główna
· Ankiety
· Archiwalne artykuly
· Artykuly
· FAQ
· Napisz do nas
· Pliki
· Top 10
· Wyslij Newsa
· Zarekomenduj nas

Powietrze na osob? i pomieszczenie

Ilo?ci powietrza na jedn? osob? i pomieszczenie  okre?la PN-83/B-03430. Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i u?yteczno?ci publicznej. Wymagania i zmiany okre?la PN-83/B-03430/Az3:2000.
BUDYNKI MIESZKALNE:
    Strumie? obj?to?ci powietrza wentylacyjnego w budynku mieszkalnym jest okre?lony przez sum? strumieni powietrza usuwanego z pomieszcze? pomocniczych. Strumienie te powinny wynosi? co najmniej:
- w kuchni z oknem zewn?trznym, wyposa?onej w kuchenk? gazow? lub w?glow?: 70 m3/h
- w kuchni z oknem zewn?trznym, wyposa?onej w kuchenk? elektryczn?: 30 m3/h w mieszkaniu do trzech osób; 50 m3/h w mieszkaniu dla wi?cej ni? 3 osób
- w kuchni bez okna zewn?trznego wyposa?onej w kuchni? elektryczn?: 50 m3/h
- w ?azience (z WC lub bez): 50 m3/h
- w wydzielonym WC: 30 m3/h
- w pomocniczym pomieszczeniu bezokiennym: 15 m3/h
- w kuchni bez okna zewn?trznego, wyposa?onej w kuchni? gazow?, obowi?zkowo z mechaniczn? wentylacj? wywiewn?: 70 m3/h
- dla pokoju mieszkalnego oddzielonego od pomieszcze? kuchni, ?azienki i WC wi?cej ni? dwojgiem drzwi lub pokoju znajduj?cego si? na wy?szym poziomie w wielopoziomowym domu jednorodzinnym lub w wielopoziomowym mieszkaniu domu wielorodzinnego: 30 m3/h.
    Zaleca si? ponadto projektowanie urz?dze? wentylacyjnych umo?liwiaj?cych okresowe zwi?kszanie strumienia obj?to?ci powietrza do co najmniej 120 m3/h.
    Poprawna wentylacja doprowadza powietrza do pokoi oraz kuchni z oknem zewn?trznym i usuwa powietrza zu?yte z kuchni, ?azienki, oddzielnego ust?pu i pomocniczego pomieszczenia bezokiennego (sk?adzik, garderoba), pokoju oddzielonego od tych pomieszcze? wi?cej ni? dwojgiem drzwi, pokoju znajduj?cego si? na wy?szym poziomie w wielopoziomowym domu jednorodzinnym lub wielopoziomowym mieszkaniu domu wielorodzinnego.
    W budynku o wysoko?ci do dziewi?tej kondygnacji mo?e by? stosowana wentylacja grawitacyjna lub mechaniczna. W budynkach wy?szych nale?y stosowa? wentylacj? mechaniczn? wywiewn? lub nawiewno-wywiewn?.
    W mieszkaniach wyposa?onych w paleniska na paliwo sta?e, kominki lub gazowe podgrzewacze wody z grawitacyjnym odprowadzeniem spalin, mo?e by? stosowana tylko wentylacja grawitacyjna lub mechaniczna wentylacja nawiewno-wyci?gowa.
    Dop?yw powietrza zewn?trznego do pokojów mieszkalnych oraz kuchni z oknem zewn?trznym powinien by? zapewniony w nast?puj?cy sposób:
Przez nawiewniki
    W przypadku zastosowania okien charakteryzuj?cych si? wspó?czynnikiem infiltracji "a" mniejszym ni? 0,3 m3/(mhdaPa2/3), przez nawiewniki powietrza o regulowanym stopniu otwarcia usytuowane:
- w górnej cz??ci okna (w o?cie?nicy, ramie skrzyd?a, mi?dzy ram? skrzyd?a a górn? kraw?dzi? szyby zespolonej), lub
- w otworze okiennym (mi?dzy nadpro?em a górn? kraw?dzi? o?cie?nicy, w obudowie rolety zewn?trznej), albo
- w przegrodzie zewn?trznej ponad oknem.
    Strumie? powietrza przep?ywaj?cego przez ca?kowicie otwarty nawiewnik, przy ró?nicy ci?nienia po obu jego stronach 10 Pa, powinien mie?ci? si? w granicach:
- od 20 do 50 m3/h, je?li zastosowana jest wentylacja grawitacyjna,
- od 15 do 30 m3/h, je?li zastosowana jest wentylacja mechaniczna wywiewna.
    Strumie? powietrza przep?ywaj?cego przez nawiewnik, którego element d?awi?cy znajduje si? w pozycji ca?kowitego zamkni?cia, powinien zawiera? si? w granicach od 20 do 30% strumienia przy jego ca?kowitym otwarciu.
    W budynkach o wysoko?ci do 9 kondygnacji w??cznie dopuszcza si? doprowadzenie powietrza przez okna charakteryzuj?ce si? wspó?czynnikiem infiltracji "a" wy?szym ni? 0,5 a nie wi?kszym ni? 1,0 m3/(mhdaPa2/3), pod warunkiem, ?e okna wyposa?one s? w skrzyd?o uchylno-rozwieralne, górny wywietrznik uchylny lub górne skrzyd?o uchylne.
Przez otwory nawiewne wentylacji mechanicznej
    Powietrze z pokojów mieszkalnych powinno by? odprowadzane przez otwory wyrównawcze umieszczone ponad drzwiami lub w ich górnej cz??ci lub przez otwory wywiewne. Dopuszcza si? odprowadzenie powietrza przez szczeliny pomi?dzy doln? kraw?dzi? drzwi a pod?og?. Przekrój netto otworów lub szczelin powinien wynosi? co najmniej 80 cm2.
    Dop?yw powietrza wewn?trznego do kuchni, ?azienek, ust?pów oraz pomocniczych pomieszcze? bezokiennych powinien by? zapewniony przez otwory w dolnych cz??ciach drzwi lub przez szczeliny pomi?dzy doln? kraw?dzi? drzwi a pod?og? lub progiem. Przekrój netto otworów lub szczelin powinien wynosi? 200 cm2.
Do poszczególnych pionów wentylacyjnych powinny by? przy??czone tylko pomieszczenia o tym samym charakterze (kuchenne, sanitarno-higieniczne itd.). Nie dopuszcza si? pionów obs?uguj?cych mieszkania do usuwania powietrza z pomieszcze? niemieszkalnych (piwnice, pralnie, suszarnie itd.)
Piwnice: Wentylacja piwnic powinna zapewni? minimum 0,3 wymiany na godzin?.
Poddasza: Poddasza winny mie? zapewniony dop?yw i odp?yw powietrza przez otwory w zewn?trznych przegrodach budowlanych.
Klatki schodowe: Klatki schodowe powinny mie? w górnej cz??ci otwór wywiewny o przekroju netto 200 cm2.
Zsypy ?mieci: Rura zsypu ?mieci powinna mie? wylot ponad dachem a strumie? powietrza wywiewanego powinna wynosi? co najmniej 200 m3/h.
Pralnie: Pomieszczenia pralni domowych powinny mie? zapewnion? wentylacj? odpowiadaj?cym minimum 2 krotnej wymianie powietrza na godzin?.
Suszarnie: Pomieszczenia suszarni bielizny powinny mie? zapewnion? wentylacj? odpowiadaj?c? 1 wymianie powietrza na godzin?.
 BUDYNKI ZAMIESZKANIA ZBIOROWEGO:
    Strumie? obj?to?ci powietrza wentylacyjnego powinien wynosi?:
- dla pokojów mieszkalnych: 20 m3/h dla ka?dego mieszka?ca lecz nie mniej ni? 1 wymiana na godzin?,
- dla pokojów zbiorowego przebywania ludzi (?wietlice, pokoje nauki, jadalnie): 20 m3/h dla ka?dej przebywaj?cej osoby,
- dla pokojów klimatyzowanych oraz wentylowanych o nie otwieranych oknach: 30 m3/h
- kuchnie, ?azienki oraz ust?py przeznaczone dla u?ytku indywidualnego jak dla budownictwa mieszkaniowego.
BUDYNKI U?YTECZNO?CI PUBLICZNEJ:
    Strumie? obj?to?ci powietrza wentylacyjnego w pomieszczeniach przeznaczonych na sta?y i czasowy pobyt ludzi powinien wynosi?:
- 20 m3/h dla ka?dej przebywaj?cej osoby
- 30 m3/h dla ka?dej przebywaj?cej osoby je?eli dopuszcza si? palenie tytoniu
- 15 m3/h dla ka?dego dziecka (??obki i przedszkola).
    W klimatyzowanych oraz wentylowanych pomieszczeniach o nie otwieranych oknach strumie? obj?to?ci powietrza wentylacyjnego powinien wynosi? 30 m3/h dla ka?dej przebywaj?cej osoby, a 50 m3/h je?li jest dozwolone palenie.

Prawa autorskie © Polskie Towarzystwo Energetyczne. Polish Society of Energy Wszystkie prawa zastrzeżone.

Opublikowane: 2011-12-12 (3853 odsłon)

[ Wróæ ]

Polskie Towarzystwo Energetyczne PTE Polish Society of Energy PSE
Pozna? 2011-2018