AKADEMIE PTE Budownictwa Pasywnego   Efektywnosci Energetycznej   Energii Odnawialnej   Infiltec   Pomiary Energetyczne   Rekuperacja   SP SAE
POLSKIE TOWARZYSTWO ENERGETYCZNE: WIEDZA - UMIEJĘTNOƚCI - KOMPETENCJE !!!

Poznan Pl Biuro
e-mail
PTE
· statut
· program
· departamenty
· nasza oferta
· zapisy do PTE
· Akademia Budownictwa Pasywnego
· Akademia Efektywno?ci Energetycznej
· Rejestr Certyfikatorów Energet

Kursy, szkolenia
· kursy i tytu?y zawodowe
· kolektory s?oneczne Heat Pipe
· pompy ciep?a
· audyty energetyczne

Zawartosc
· Sk?adka cz?onkowska i cz?onek PTE
· Partnerzy sieci PTE
· Program PTE
· Program szkolenia audytora efektywno?ci energetycznej
· Certyfikat Domu Pasywnego
· Akademia Budownictwa Pasywnego
· Powietrze na osob? i pomieszczenie
· Oferta dla cz?onków PTE
· Medal PTE dla Arcadiasoft
· Program budowy Fabryk Domów Pasywnych w Polsce
· Biogazownie rolnicze i budownictwo zeroenergetyczne w Polsce
· Medal PTE dla DAES
· Wyróznieni Medalem PTE
· Zasady weryfikacji audytów
· Ustawa o OZE
· Domy pasywne
· Ustawa o OZE przyj?ta
· Energia wokó? nas
· B??dy budowlane

Menu
· Strona główna
· Ankiety
· Archiwalne artykuly
· Artykuly
· FAQ
· Napisz do nas
· Pliki
· Top 10
· Wyslij Newsa
· Zarekomenduj nas

Oferta dla cz?onków PTE

OFERTA DLA  CZ?ONKÓW PTE - S?UCHACZY I ABSOLWENTÓW SP SAE

A. SIE? PTE
    Absolwenci SP SAE po zdanym egzaminie ko?cowym uzyskuj?, z mocy Ustawy uprawnienia do wykonywania ?wiadectwa charakterystyki energetycznej i audytu energetycznego.
Absolwenci i cz?onkowie Polskiego Towarzystwa Energetycznego, mog?;
1. By? Partnerem  sieci PTE  i czynnie uczestniczy? w szkoleniach, dystrybucji i sprzeda?y w sieci Polskiego Towarzystwa Energetycznego.
2. U?ywa? w dzia?alno?ci w?asnej i zawodowej, napisu;
    Cz?onek Polskiego Towarzystwa Energetycznego i Sieci PTE wraz z logiem PTE.
3. Uruchomi? O?rodek Doradztwa i Szkolen PTE, po uzyskaniu zgody Zarz?du PTE.
4. Prowadzi? dzia?alno?? gospodarcz? w?asn? lub w ramach PTE.
5. Organizowa? i wykonywa? prac? z wykorzystaniem odpowiednich Departamentów PTE.
6. Wyst?powa? do Zarz?du PTE o uruchomienie Departamentu PTE.
7. Kierowa? Departamentem po powo?aniu na stanowiska dyrektora.
8. Tworzy? zespo?y problemowe do wykonywania prac zlecanych poprzez PTE.
9. Wykonywa? prac? na podstawie Umowy zlecenia lub o dzia?o poprzez PTE. Za po?rednictwo PTE w realizacji pracy pobierane jest uzgodniony % na rzecz PTE.
10. Partner sieci PTE, dla realizacji podanych zada? podejmuje dzia?ania, w miejscu swojego zamieszkania w pracy i innym miejscu, w celu upowszechnienia wiedzy o Polskim Towarzystwie Energetycznym/Oddziale Doradztwa i ofercie PTE.
11. Informacj? o zakresie oferty PTE, nale?y zg?osi? do Gminy, miasta, powiatu, województwa swojego miejsca zamieszkania oraz do wszystkich Zak?adów dzia?aj?cych w danym terenie.
12. Aktywnie dzia?a? dla znajdywania odbiorców prac i produktów oferowanych przez sie? PTE.
13. Zg?osi? potrzeb? organizacji szkolenia na zadany temat, organizacji i prowadzenia tego szkolenia, w miejscu uzgodnionym z ZG PTE. Szkolenia mog? obejmowa? cz?onków sieci PTE lub innych zainteresowanych osób. Szkolenia mog? by? bezp?atne lub p?atne w ca?o?ci lub cz??ci.

B. CZ?ONKOWIE SIECI PTE WYKONUJ?:
1. Badania i analizy materia?ów i obiektów.
2. Certyfikaty i badanie zgodno?ci produktów z odpowiednimi przepisami i normami.
3. Projektowanie procesów technologicznych i obiektów do produkcji i wykorzystania energii ze ?róde? odnawialnych: biogazownie, stacje pomp i kolektorów, produkcji biopaliw.
4. Projekty budownictwa pasywnego w technologii drewnianej i prefabrykowanej.
5. Za?o?enia do Planów Zaopatrzenia Gminy w energi? elektryczn?, ciep?o i paliwa gazowe.
6. Weryfikowa? i opiniowa? Plany Zaopatrzenia Gminy w energi? elektryczn?, ciep?o i paliwa gazowe.
7. Prognozy oddzia?ywania na ?rodowisko – POS.
8. ?wiadectwa charakterystyki energetycznej budynku, mieszkania, obiektu.
9. Audyty termomodernizacyjne i remontowe.
10. Weryfikowa? audyty termomodernizacyjne i remontowe.
11. Audyty efektywno?ci energetycznej.
12. Weryfikacj? audytów efektywno?ci energetycznej.
13. Projektowanie i nadzór nad realizacj? inwestycji w zakresie swojej dzia?alno?ci.
14. Oceniowanie, opiniowanie opracowania i realizacj? w zakresie Regionalnych Projektów Operacyjnych i Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich.

C. W RAMACH SIECI POLSKIEGO TOWARZYSTWA ENERGETYCZNEGO, PROWADZONA JEST SPRZEDA? I DOSTAWA WRAZ Z MONTA?EM:
1. Projektów domów wykonywanych w technologii tradycyjnej, pasywnej i zeroenergetycznej.
2. Domów jedno i wielorodzinnych pasywnych i niskoenergetycznych w technologii drewnianej i prefabrykowanej wykonanych w ro?nych wersjach.
3. Mieszka?.
4. Materia?ów do budowy domów oraz elewacje i fasady.
5. Materia?ów do docieplania budynków i wykonywania prac wewn?trznych wyko?czeniowych.
6. Rolet wewn?trznych i zewn?trznych.
7. Okien, drzwi i bram.
8. Elementów elewacji budynku i otoczenia: ogrodzenia, kamery termowizyjne, kolektory s?oneczne, kominki, ogniwa fotowoltaiczna, pompy ciep?a, rekuperatory, si?ownie wiatrowe
9. Projekty biogazowni, kolektorów s?onecznych, kominków, ogniw fotowoltaicznych, pomp ciep?a, rekuperatorów, si?owni wiatrowych.
10. Za dostarczone zamówienie na okreslony produkt, towar lub us?ug?, wyp?acana jest prowizja po zap?acie przez Nabywc?.
11. Inne produkty po uzgodnieniu z Prezesem PTE.

D.  PROJEKTY DOMÓW PTE.
1. PTE og?asza konkurs otwarty dla Cz?onków, S?uchaczy i Absolwentów SP SAE, na opracowanie i dostaw? projektów domów pasywnych i zeroenergetycznych, w grupach;
             1) Mieszkalne jednorodzinne samodzielne, bli?niacze, szeregowe, wymiary zewn?trzne od        6x10 m do 12x14 m. 2) Mieszkalne wielorodzinne, o pow. 30 do 120 m2.
2. Termin przesy?ania projektów do 15-01-2013 roku na adres PTE, w zalakowanych kopertach. Autor projektu mo?e z?o?yc projekty we wszystkich grupach budynków.
3. Projekty wyró?nione, b?d? stanowi?y baz? projektów domów i budynków PTE.
4. Ocen? i kwalifikacj? projektów przeprowadzi Komisja Konkursowa, powo?ana przez Prezesa PTE.
5. Projekty po ocenie i przyj?ciu, b?d? sprzedawane odbiorom ko?cowym poprzez SIE? PTE.
6. Autorzy projektu po sprzeda?y projektu domu, uzyskaj? odpowiednie wynagrodzenie.

Z osobami zainteresowanymi wspó?prac? w ramach SIECI PTE,
zawarte zostan? stosowne porozumienia. Zg?oszenia nale?y kierowa? na konto mailowe PTE.

   dr in?. Piotr  ?uk
    Prezes ZG PTE

Prawa autorskie © Polskie Towarzystwo Energetyczne. Polish Society of Energy Wszystkie prawa zastrzeżone.

Opublikowane: 2011-12-20 (3761 odsłon)

[ Wróæ ]

Polskie Towarzystwo Energetyczne PTE Polish Society of Energy PSE
Pozna? 2011-2018