AKADEMIE PTE Budownictwa Pasywnego   Efektywnosci Energetycznej   Energii Odnawialnej   Infiltec   Pomiary Energetyczne   Rekuperacja   SP SAE
POLSKIE TOWARZYSTWO ENERGETYCZNE: WIEDZA - UMIEJĘTNOƚCI - KOMPETENCJE !!!

Poznan Pl Biuro
e-mail
PTE
· statut
· program
· departamenty
· nasza oferta
· zapisy do PTE
· Akademia Budownictwa Pasywnego
· Akademia Efektywno?ci Energetycznej
· Rejestr Certyfikatorów Energet

Kursy, szkolenia
· kursy i tytu?y zawodowe
· kolektory s?oneczne Heat Pipe
· pompy ciep?a
· audyty energetyczne

Zawartosc
· Sk?adka cz?onkowska i cz?onek PTE
· Partnerzy sieci PTE
· Program PTE
· Program szkolenia audytora efektywno?ci energetycznej
· Certyfikat Domu Pasywnego
· Akademia Budownictwa Pasywnego
· Powietrze na osob? i pomieszczenie
· Oferta dla cz?onków PTE
· Medal PTE dla Arcadiasoft
· Program budowy Fabryk Domów Pasywnych w Polsce
· Biogazownie rolnicze i budownictwo zeroenergetyczne w Polsce
· Medal PTE dla DAES
· Wyróznieni Medalem PTE
· Zasady weryfikacji audytów
· Ustawa o OZE
· Domy pasywne
· Ustawa o OZE przyj?ta
· Energia wokó? nas
· B??dy budowlane

Menu
· Strona główna
· Ankiety
· Archiwalne artykuly
· Artykuly
· FAQ
· Napisz do nas
· Pliki
· Top 10
· Wyslij Newsa
· Zarekomenduj nas

Program budowy Fabryk Domów Pasywnych w Polsce




Polskie Towarzystwo Energetyczne opracowuje, program rozwoju budownictwa i program rozwoju Fabryk Budowy Domów Szkieletowych w Polsce, w technologii drewnianej, pasywnej.
Program wynika z postanowie? dyrektywy unijnej 2010/31 z 19 maja 2010 roku, "w sprawie charakterystyki energetycznej budynków, nak?adaj?cej obowi?zek: aby od 2019 roku wszystkie nowe obiekty zajmowane przez w?adze publiczne oraz b?d?ce ich w?asno?ci? by?y budynkami o niemal zerowym zu?yciu energii. Po 31 grudnia 2020 r. przepis ten obejmie pozosta?e budowle.
Budynki w Unii Europejskiej zu?ywaj? 40% ca?ej energii. Dlatego niezwykle wa?ne jest zdecydowane ograniczenia zu?ycia energii w budynkach do niemal zerowego poziomu."

Opracowanie ma zawiera? informacje techniczno - handlowe o producentach maszyn i linii do produkcji domów pasywnych w technologii drewnianej szkieletowej.
Program opracowany przez PTE b?dzie podstaw? do uruchomienia finansowania budowy i uruchomienia Fabryk Domów FD w Polsce.
W pierwszej fazie przewiduje si? uruchomienie czterech Fabryk budowy domów w ró?nych rejonach w Polsce.
W Wielkopolsce powstaje pierwsza taka Fabryka z lini? produkcyjn? 200 domów/zmian?.
Inwestorem jest osoba prywatna.
Kolejne w Fabryki s? w trakcie uzgodnie?.
Polskie Towarzystwo Energetyczne w ramach Programu, opracowuje;
1. Projekt Fabryki Domów, zapewniamy nadzór nad budow? i uruchomieniem FD.
2. Wniosek o dofinansowanie inwestycji ze ?rodków unijnych, nowej perspektywy 2014 – 2020.
3. Ocen? innowacyjno?ci projektu i inwestycji w zakresie zastosowanej technologii, urz?dze? produkcyjnych i oddzia?ywania na ?rodowisko.
4. Wniosek do banku o uzyskanie kredytu na realizacj? inwestycji.
5. Katalog Budynków Pasywnych.
6. Sie? sprzeda?y i monta?u budynków pasywnych oraz p?yt fundamentowych.
Przygotowujemy kadr? do realizacji przedsi?wzi?cia: na studiach podyplomowych w Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu www.up.poznan.pl/sae kszta?cimy certyfikatorów i audytorów energetycznych.

Przyjmujemy zg?oszenia Osób, Firm i Instytucji zainteresowanych uczestnictwem w Programie Budowy Fabryk Domów w Polsce. Zg?oszenia nale?y kierowa? na konto e-mailowe; Polskie Towarzystwo Energetyczne e-mail



dr in?. Piotr ?uk
   Prezes PTE










Prawa autorskie © Polskie Towarzystwo Energetyczne. Polish Society of Energy Wszystkie prawa zastrzeżone.

Opublikowane: 2012-02-10 (3038 odsłon)

[ Wróæ ]

Polskie Towarzystwo Energetyczne PTE Polish Society of Energy PSE
Pozna? 2011-2018