AKADEMIE PTE Budownictwa Pasywnego   Efektywnosci Energetycznej   Energii Odnawialnej   Infiltec   Pomiary Energetyczne   Rekuperacja   SP SAE
POLSKIE TOWARZYSTWO ENERGETYCZNE: WIEDZA - UMIEJĘTNOƚCI - KOMPETENCJE !!!

Poznan Pl Biuro
e-mail
PTE
· statut
· program
· departamenty
· nasza oferta
· zapisy do PTE
· Akademia Budownictwa Pasywnego
· Akademia Efektywno?ci Energetycznej
· Rejestr Certyfikatorów Energet

Kursy, szkolenia
· kursy i tytu?y zawodowe
· kolektory s?oneczne Heat Pipe
· pompy ciep?a
· audyty energetyczne

Zawartosc
· Sk?adka cz?onkowska i cz?onek PTE
· Partnerzy sieci PTE
· Program PTE
· Program szkolenia audytora efektywno?ci energetycznej
· Certyfikat Domu Pasywnego
· Akademia Budownictwa Pasywnego
· Powietrze na osob? i pomieszczenie
· Oferta dla cz?onków PTE
· Medal PTE dla Arcadiasoft
· Program budowy Fabryk Domów Pasywnych w Polsce
· Biogazownie rolnicze i budownictwo zeroenergetyczne w Polsce
· Medal PTE dla DAES
· Wyróznieni Medalem PTE
· Zasady weryfikacji audytów
· Ustawa o OZE
· Domy pasywne
· Ustawa o OZE przyj?ta
· Energia wokó? nas
· B??dy budowlane

Menu
· Strona główna
· Ankiety
· Archiwalne artykuly
· Artykuly
· FAQ
· Napisz do nas
· Pliki
· Top 10
· Wyslij Newsa
· Zarekomenduj nas

Partnerzy sieci PTE

A. PARTNERZY PTE WYKONUJ?:
1. Badania i analizy materia?ów i obiektów. Opracowujemy Certyfikaty.
2. Certyfikaty domów pasywnych i badanie zgodno?ci produktów z odpowiednimi przepisami.
3. Projektowanie procesów technologicznych i obiektów do produkcji i wykorzystania energii ze ?róde? odnawialnych: biogazownie, pompy ciep?a, kolektory, produkcja biopaliw.
4. Projekty budynków pasywnych i zeroenergetycznych w technologii drewnianej i prefabrykowanej.
5. Za?o?enia do Planów Zaopatrzenia Gminy w energi? elektryczn?, ciep?o i paliwa gazowe.
6. Weryfikacje i opiniowanie Planów Zaopatrzenia Gminy w energi? elektryczn?, ciep?o i paliwa gazowe.
7. Prognozy oddzia?ywania na ?rodowisko – POS.
8. ?wiadectwa charakterystyki energetycznej budynku, mieszkania, obiektu.
9. Audyty termomodernizacyjne i remontowe.
10. Oceny budynków za pomoc? kamer termowizyjnych i pomiaru podci?nienia metod? BlowerDoor.
11. Weryfikacj? audytów termomodernizacyjnych i remontowych.
12. Audyty efektywno?ci energetycznej.
13. Weryfikacj? audytów efektywno?ci energetycznej.
14. Projektowanie i nadzór nad realizacj? inwestycji w zakresie swojej dzia?alno?ci.
15. Ocenianie, opiniowanie, opracowania i realizacj? tematów w zakresie Regionalnych Projektów Operacyjnych i Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich.
16. Szkolenia i kursy.

B. W SIECI PTE PROWADZONA JEST SPRZEDA? I DOSTAWA WRAZ Z MONTA?EM:
1. Projektów domów wykonywanych w technologii pasywnej i zeroenergetycznej.
2. Domów jedno i wielorodzinnych pasywnych i niskoenergetycznych w technologii drewnianej i prefabrykowanej wykonanych w ro?nych wersjach.
3. Projekty mieszka?.
4. Materia?ów do budowy domów pasywnych oraz elewacje i fasady.
5. Materia?ów do docieplania budynków i wykonywania prac wewn?trznych wyko?czeniowych.
6. Rolet wewn?trznych i zewn?trznych.
7. Okien i drzwi  pasywnych, bram segmentowych.
8. Elementów elewacji budynku i otoczenia: ogrodzenia,
9. Kamery termowizyjne, kolektory s?oneczne, kominki, ogniwa fotowoltaiczna, pompy ciep?a, rekuperatory, si?ownie wiatrowe.
10. Projekty biogazowni, kolektorów s?onecznych, kominków, ogniw fotowoltaicznych, pomp ciep?a, rekuperatorów, si?owni wiatrowych.  Monta? i nadzór nad realizacj? tych projektów.
       PTE uruchomia: fabryki domów pasywnych i zeroenergetycznych.
       Poszukujemy: wolnych pomieszcze? produkcyjnych, maszyn stolarskich i betoniarskich.
       Przyjmujemy zg?oszenia: od Partnerów PTE dla wzbogacenia naszej oferty.

C.  PROJEKTY DOMÓW PTE.
1. PTE og?asza konkurs otwarty dla Cz?onków, S?uchaczy i Absolwentów SP SAE, na opracowanie i dostaw? projektów domów pasywnych i zeroenergetycznych, w grupach;
1) Mieszkalne jednorodzinne samodzielne, bli?niacze, szeregowe, wymiary zewn?trzne od 6x10 m do 12x14 m.
2) Mieszkalne wielorodzinne, o pow. 30 do 120 m2.
2. Termin przesy?ania projektów do 15-01-2013 roku na adres PTE, w zalakowanych kopertach. Autor projektu mo?e z?o?y? projekty we wszystkich grupach budynków.
3. Projekty wyró?nione, b?d? stanowi?y baz? projektów domów i budynków PTE.
4. Ocen? i kwalifikacj? projektów przeprowadzi Komisja Konkursowa, powo?ana przez Prezesa PTE.
5. Projekty po ocenie i przyj?ciu, b?d? sprzedawane odbiorom ko?cowym poprzez SIE? PTE.
6. Autorzy projektu po sprzeda?y projektu domu, uzyskaj? odpowiednie wynagrodzenie.

Z osobami/firmami/instytucjami zainteresowanymi wspó?prac? w ramach SIECI PTE, zawarte zostan? stosowne porozumienia. Zg?oszenia nale?y kierowa? na konto mailowe PTE.

   dr in?. Piotr  ?uk
    Prezes ZG PTE


Prawa autorskie © Polskie Towarzystwo Energetyczne. Polish Society of Energy Wszystkie prawa zastrzeżone.

Opublikowane: 2011-04-06 (3977 odsłon)

[ Wróæ ]

Polskie Towarzystwo Energetyczne PTE Polish Society of Energy PSE
Pozna? 2011-2018