AKADEMIE PTE Budownictwa Pasywnego   Efektywnosci Energetycznej   Energii Odnawialnej   Infiltec   Pomiary Energetyczne   Rekuperacja   SP SAE
POLSKIE TOWARZYSTWO ENERGETYCZNE: WIEDZA - UMIEJĘTNOƚCI - KOMPETENCJE !!!

Poznan Pl Biuro
e-mail
PTE
· statut
· program
· departamenty
· nasza oferta
· zapisy do PTE
· Akademia Budownictwa Pasywnego
· Akademia Efektywno?ci Energetycznej
· Rejestr Certyfikatorów Energet

Kursy, szkolenia
· kursy i tytu?y zawodowe
· kolektory s?oneczne Heat Pipe
· pompy ciep?a
· audyty energetyczne

Zawartosc
· Sk?adka cz?onkowska i cz?onek PTE
· Partnerzy sieci PTE
· Program PTE
· Program szkolenia audytora efektywno?ci energetycznej
· Certyfikat Domu Pasywnego
· Akademia Budownictwa Pasywnego
· Powietrze na osob? i pomieszczenie
· Oferta dla cz?onków PTE
· Medal PTE dla Arcadiasoft
· Program budowy Fabryk Domów Pasywnych w Polsce
· Biogazownie rolnicze i budownictwo zeroenergetyczne w Polsce
· Medal PTE dla DAES
· Wyróznieni Medalem PTE
· Zasady weryfikacji audytów
· Ustawa o OZE
· Domy pasywne
· Ustawa o OZE przyj?ta
· Energia wokó? nas
· B??dy budowlane

Menu
· Strona główna
· Ankiety
· Archiwalne artykuly
· Artykuly
· FAQ
· Napisz do nas
· Pliki
· Top 10
· Wyslij Newsa
· Zarekomenduj nas

Zasady weryfikacji audytów
Zasady weryfikacji audytów

Audyty energetyczne i remontowe sporz?dza si? i weryfikuje na podstawie:

    rozporz?dzenia Ministra Infrastruktury z dnia 17 marca 2009 r. w sprawie szczegó?owego zakresu i form audytu energetycznego oraz cz??ci audytu remontowego, wzorów kart audytów, a tak?e algorytmu oceny op?acalno?ci przedsi?wzi?cia termomodernizacyjnego;

    rozporz?dzenia Ministra Infrastruktury z dnia 17 marca 2009 r. w sprawie szczegó?owego sposobu weryfikacji audytu energetycznego i cz??ci audytu remontowego oraz szczegó?owych warunków, jakie powinny spe?nia? podmioty, którym Bank Gospodarstwa Krajowego mo?e zleca? wykonanie weryfikacji audytów.

Proces weryfikacji audytów sk?ada si? z:

    etapu wst?pnego, trwaj?cego nie d?u?ej ni? siedem dni roboczych liczonych od dnia otrzymania przez weryfikatora audytu energetycznego lub cz??ci audytu remontowego. W tym czasie weryfikator dokonuje oceny jego kompletno?ci. W przypadku stwierdzenia niekompletno?ci z?o?onego do weryfikacji audytu energetycznego lub cz??ci audytu remontowego, weryfikator informuje, w formie pisemnej, inwestora o konieczno?ci dokonania uzupe?nie?, wyznaczaj?c termin na ich dokonanie;

    etapu w?a?ciwego, trwaj?cego nie d?u?ej ni? dwa tygodnie, liczone od dnia po zako?czeniu etapu wst?pnego lub po dokonaniu uzupe?nie?, o których mowa w pkt. 1). Weryfikator w tym czasie sprawdza zgodno?? audytu energetycznego lub cz??ci audytu remontowego z wymaganiami, okre?lonymi w rozporz?dzeniu dotycz?cym
    audytów.

Po zako?czeniu post?powania weryfikacyjnego weryfikator wystawia ocen? weryfikacyjn? zawieraj?c? stwierdzenie, ?e weryfikacja jest pozytywna albo negatywna. W przypadku negatywnej oceny weryfikator pisemnie uzasadnia swoj? ocen?.

Zakres weryfikacji audytu energetycznego obejmuje sprawdzenie:

    kompletno?ci dokumentów i prawid?owo?ci kalkulacji planowanych kosztów robót budowlanych;

    kompletno?ci inwentaryzacji przedmiotu audytu;

    prawid?owo?ci oceny stanu technicznego przedmiotu audytu, o którym mowa w rozporz?dzeniu dotycz?cym audytów;

    wskazanych rodzajów usprawnie? oraz przedsi?wzi?? termomodernizacyjnych wykonanych zgodnie z algorytmem oceny op?acalno?ci i poddanych optymalizacji;

    kompletno?ci dokumentacji zawieraj?cej sposób realizacji optymalnego wariantu przedsi?wzi?cia termomodernizacyjnego.

Uwaga!

Weryfikatorzy weryfikuj? otrzymane audyty przy uwzgl?dnieniu metod i Polskich Norm stosowanych przy ich sporz?dzeniu. Tak wi?c je?li przy tworzeniu audytu w zakresie metodologii obliczania rocznego zu?ycia energii na potrzeby ogrzewania i ch?odzenia budynków mieszkalnych i niemieszkalnych lub ich cz??ci,
zwanych dalej „budynkami" zosta?a zastosowana norma PN-EN ISO 13790:2009, weryfikacja audytu zostanie oparta o t? norm?.

Zakres weryfikacji cz??ci audytu remontowego obejmuje sprawdzenie:

    kompletno?ci dokumentów i prawid?owo?ci kalkulacji planowanych kosztów robót budowlanych;

    kompletno?ci cz??ci audytu remontowego;

    prawid?owo?ci oceny stanu technicznego przedmiotu cz??ci audytu remontowego;

    prawid?owo?ci kalkulacji warto?ci wska?nika EK, przez który rozumie si? warto?? wska?nika E, o którym mowa w ustawie, okre?laj?cego roczne zapotrzebowanie na energi? ko?cow? (ciep?o) do ogrzewania budynku w sezonie grzewczym na jednostk? powierzchni wyra?on? w kWh/(m2 x rok), obliczonego zgodnie z
    rozporz?dzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008 r. w sprawie metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynku i lokalu mieszkalnego lub cz??ci budynku stanowi?cej samodzieln? ca?o?? techniczno-u?ytkow? oraz sposobu sporz?dzania i wzorów ?wiadectw ich charakterystyki energetycznej (Dz. U. Nr 201, poz. 1240);

    zasadno?ci rzeczowego zakresu prac wchodz?cych w sk?ad wybranego wariantu przedsi?wzi?cia remontowego, niezb?dnych do spe?nienia warunku, o którym mowa w art. 7 st. 1 pkt 1 i 2 ustawy;

    kompletno?ci dokumentacji realizacji procedury wyboru wariantu przedsi?wzi?cia remontowego, przewidzianego do realizacji.

Przy wykonywaniu audytów energetycznych i remontowych w cz??ciach obejmuj?cych obliczenia cieplne, w szczególno?ci nale?y pami?ta? o tym, ?e:

1) dla wszystkich przyj?tych do oblicze? wielko?ci powinno znajdowa? si? w audycie jasne i zwi?z?e uzasadnienie w postaci opisu lub powo?ania si? na dokumenty ?ród?owe, co dotyczy w szczególno?ci stawek i cen energii przyjmowanych do oblicze? wielko?ci oszcz?dno?ci kosztów energii, kosztów jednostkowych robót budowlanych, dokumentacji technicznej, itp.;

2) w audytach nale?y:

    precyzyjnie wype?nia? wszystkie pozycje strony tytu?owej i karty audytu energetycznego i remontowego budynku,

    zamieszcza? dokumentacj? oblicze? zapotrzebowania budynku na ciep?o i moc ciepln? dla stanu istniej?cego i co najmniej wariantu wskazanego do realizacji,

    zamieszcza? krótki opis przeprowadzanej sytemu grzewczego po 1984 r.,

    zamieszcza? charakterystyk? systemu grzewczego w zakresie umo?liwiaj?cym weryfikacj? przyj?tych sk?adowych systemu grzewczego,

3) dofinansowaniu, ani w ramach remontu, ani w ramach termomodernizacji nie podlegaj? cz??ci budynku przeznaczone pod us?ugi oraz inne lokale u?ytkowe (czyli generalnie niemieszkalne i w przypadku ustawy termomodernizacyjnej nie s?u??ce do realizacji celów przez jednostki samorz?dów terytorialnych). W zwi?zku z
powy?szym na zasadach okre?lonych w rozporz?dzeniu (np. oddzielna karta audytu oraz wska?nikowo w przypadku audytu remontowego) maj? by?
wy??czone z zakresu robót podlegaj?cego dofinansowaniu premi? termomodernizacyjn? b?d? remontow?;

4) z uwagi na brak innej oficjalnej i wi???cej interpretacji, przyjmuje si?, ?e przedsi?wzi?cia remontowe, niezale?nie od ich charakteru i rodzaju, poza remontem dachu i balkonów, dotyczy? mog? wy??cznie cz??ci wspólnych. Dotyczy to w szczególno?ci remontu wszystkich instalacji w budynkach;

5) optymalizacja zakresu robót w przypadku termomodernizacji powinna by? wykonana bezwzgl?dnie zgodnie z zasadami okre?lonymi w rozporz?dzeniu, co oznacza, ?e o ile jakie? przedsi?wzi?cie jest mo?liwe do realizacji z technicznego punktu widzenia, to audytor ma obowi?zek podda? je analizie. Zasad jest taka,
?e inwestor podejmuje decyzj? o wyborze wariantu dopiero na podstawie obiektywnie wykonanego audytu energetycznego z listy mo?liwych do realizacji wariantów okre?lonych przez audytora, zamieszczonych na ko?cu audytu. Wynika to z fundamentalnej zasady zapisanej w rozporz?dzeniu, ?e dofinansowanie z publicznych ?rodków przeznaczane jest na realizacj? najbardziej efektywnych energetycznie i ekonomicznie dzia?a? termomodernizacyjnych okre?lonych wg procedury podanej w rozporz?dzeniu dotycz?cym wykonania ?wiadectw. Wytyczne inwestora nie mog? zatem dotyczy?, a ju? z pewno?ci? zmienia? tre?ci rozporz?dzenia, zatem nie
mo?e on decydowa? o nie wykonaniu jakiego? przedsi?wzi?cia, które jest efektywne z energetycznego i ekonomicznego punktu widzenia;

6) cz?sto pope?niane s? b??dy zwi?zane z korzystaniem z programów do obliczania sezonowego zapotrzebowania na ciep?o do celów ogrzewania. Nale?y zwróci? szczególn? uwag? na weryfikacj? uzyskanych w ten sposób wyników oblicze?. Uzasadnianie cz?sto bezsensownych wyników oblicze? faktem, ?e „tak policzy? komputer" nie jest brane pod uwag? w trakcie weryfikacji;

7) przyczyn? wielu przypadków zmniejszenia w trakcie weryfikacji wielko?ci kredytu i premii termomodernizacyjnej jest niew?a?ciwe i nielogiczne okre?lanie w
audytach wielko?ci op?aty za moc zamówion?. Zmian? kosztów sta?ych skalkulowanych w tej op?acie (niestety najcz??ciej w sposób b??dny) uwzgl?dnia si? tylko wtedy, kiedy ma ona rzeczywi?cie miejsce w wyniku termomodernizacji (a najcz??ciej nie ma);

8) nie nale?y sprawno?ci - szczególnie ?róde? ciep?a - uwzgl?dnia? w obliczeniach wielokrotnie. Bardzo cz?sto zdarzaj? si? przypadki uwzgl?dniania tej sprawno?ci zarówno w obliczeniu jednostkowego kosztu energii, jak i w ilo?ci energii, co generuje ewidentnie zawy?one wielko?ci oszcz?dno?ci kosztów energii w audycie;

9) podstawowym kryterium optymalizacji robót termomodernizacyjnych jest spe?nienie warunku SPBT = min., a nie warunku R ≥ Rmin. Je?eli wi?c jest spe?niony warunek

R ≥ Rmin, a wraz ze wzrostem grubo?ci ocieplenia SPBT nadal maleje, to równie? nadal wzrasta grubo?? ocieplenia. Jedynym ograniczeniem grubo?ci
ocieplenia

w takich przypadkach mo?e by? wy??cznie brak technicznych mo?liwo?ci jego wykonania. Wytyczne i sugestie inwestorów dotycz?ce maksymalnej grubo?ci ocieplenia nie mog? by? brane pod uwag?;

10) analizie podlega? mog? jedynie przedsi?wzi?cia, których sposób realizacji jest zgodny z zasadami sztuki budowlanej i takie, które gwarantuj? uzyskanie zak?adanego efektu po ich realizacji. Nie ma zatem sensu np. ocieplanie stropodachu wentylowanego od zewn?trznej strony, czy stosowanie nawiewników w
nieszczelnej stolarce okiennej;

11) niew?a?ciwe jest arbitralne zak?adanie do oblicze? wysoko?ci temperatur w nieogrzewanych pomieszczeniach w budynku. Temperatury te powinny zosta? wyliczone metod? bilansow?, co jest znacznie u?atwione w przypadku korzystania z programów komputerowych lub z wykorzystaniem metody okre?lania czynników
korekty temperaturowej zgodnie z norm? PN-EN ISO 13789:2008 Cieplne w?a?ciwo?ci u?ytkowe budynków - Wspó?czynniki przenoszenia ciep?a przez przenikanie i wentylacj? -- Metoda obliczania;

12) do oblicze? zapotrzebowania na ciep?o do celów ogrzewania na potrzeby wykonywania audytów we wszystkich typach budynków stosuje si? obecnie wy??cznie norm? PN-EN ISO 13790:2009 Energetyczne w?a?ciwo?ci u?ytkowe budynków - Obliczanie zu?ycia energii na potrzeby ogrzewania i ch?odzenia. Audyty z obliczeniami wykonanymi wg innych norm i metod nie s? akceptowane;

13) nie jest w?a?ciwe okre?lanie efektu w postaci oszcz?dno?ci energii dla ca?ej inwestycji termomodernizacyjnej jako sumy oszcz?dno?ci cz?stkowych dla poszczególnych przedsi?wzi??.
Na etapie weryfikacji w takim przypadku praktycznie zawsze nast?puje zmniejszenie wielko?ci oszcz?dno?ci kosztów energii oraz kredytu i premii;

14) poniewa? rozporz?dzenie dot. zasad wykonywania audytu w tytule ma okre?lenie „cz??ci audytu remontowego" cz??? rozporz?dzenia dotycz?ca audytu remontowego dotyczy tylko zasad wykonywania audytu w cz??ci remontowej. Oznacza to, ?e do przedsi?wzi?? termomodernizacyjnych, w tym w szczególno?ci do optymalizacji sposobu modernizacji przegród zewn?trznych, czy zakresu modernizacji instalacji zastosowanie maj? zasady okre?lone, jak dla audytu
termomodernizacyjnego i w audycie remontowym obliczenia zwi?zane z doborem grubo?ci ocieplenia przegród, czy wyborem rodzaju stolarki okiennym, musz? si? znajdowa?;

15) podzielniki kosztów, jakkolwiek zgodnie z rozporz?dzeniem powoduj? zmniejszenie zu?ycia energii, to ich zastosowanie ??czy si? z dodatkowym kosztem zwi?zanym z obs?ug? odpowiedniego systemu rozliczeniowego. Koszt ten zmniejsza wielko?? rocznych oszcz?dno?ci kosztów i nale?y go uwzgl?dni? w obliczeniach;

16) do analizy efektów modernizacji instalacji c.w.u. nale?y do??czy? szczegó?owe obliczenia. Wyja?nienia typu „zak?ada si? 30 % oszcz?dno?ci ergii" niepoparte ?adnymi obliczeniami s? niewystarczaj?ce i nara?aj? audyt na ryzyko korekty wielko?ci oszcz?dno?ci i kosztów energii w trakcie weryfikacji.
Obliczenia w tym przypadku wykonuje si? zgodnie z metodyk? dotycz?c? wykonywania ?wiadectw charakterystyki energetycznej;

17) zastosowanie kolektorów s?onecznych, pomp ciep?a oraz instalacji do odzysku ciep?a z powietrza wentylacyjnego (rekuperacji) równie? wymaga do??czenia szczegó?owych oblicze? efektów z tego wynikaj?cych. Nale?y przy tym stosowa? w obliczeniach parametry pracy i wydajno?ci urz?dze? okre?lone dla ?redniorocznych warunków eksploatacyjnych, a nie podawane przez producentów parametry zbadane na stanowiskach pomiarowych w ?ci?le okre?lonych i kontrolowanych warunkach laboratoryjnych, pami?taj?c o tym, ?e rzeczywiste warunki eksploatacji czasami bardzo znacz?co ró?ni? si? od warunków laboratoryjnych, w których wykonano badania;

18) podobnie zasady dotycz? parametrów izolacyjno?ci cieplnej materia?ów ociepleniowych i w ogólno?ci materia?ów budowlanych. Parametry podawane przez producentów nie s? tymi, które mo?na i nale?y przyjmowa? do oblicze? cieplnych i nale?y je przeliczy? na warto?ci obliczeniowe wg zasad okre?lonych w odpowiednich
normach.

Prawa autorskie © Polskie Towarzystwo Energetyczne. Polish Society of Energy Wszystkie prawa zastrzeżone.

Opublikowane: 2012-04-16 (4693 odsłon)

[ Wróæ ]

Polskie Towarzystwo Energetyczne PTE Polish Society of Energy PSE
Pozna? 2011-2018