AKADEMIE PTE Budownictwa Pasywnego   Efektywnosci Energetycznej   Energii Odnawialnej   Infiltec   Pomiary Energetyczne   Rekuperacja   SP SAE
POLSKIE TOWARZYSTWO ENERGETYCZNE: WIEDZA - UMIEJĘTNOƚCI - KOMPETENCJE !!!

Poznan Pl Biuro
e-mail
PTE
· statut
· program
· departamenty
· nasza oferta
· zapisy do PTE
· Akademia Budownictwa Pasywnego
· Akademia Efektywno?ci Energetycznej
· Rejestr Certyfikatorów Energet

Kursy, szkolenia
· kursy i tytu?y zawodowe
· kolektory s?oneczne Heat Pipe
· pompy ciep?a
· audyty energetyczne

Zawartosc
· Sk?adka cz?onkowska i cz?onek PTE
· Partnerzy sieci PTE
· Program PTE
· Program szkolenia audytora efektywno?ci energetycznej
· Certyfikat Domu Pasywnego
· Akademia Budownictwa Pasywnego
· Powietrze na osob? i pomieszczenie
· Oferta dla cz?onków PTE
· Medal PTE dla Arcadiasoft
· Program budowy Fabryk Domów Pasywnych w Polsce
· Biogazownie rolnicze i budownictwo zeroenergetyczne w Polsce
· Medal PTE dla DAES
· Wyróznieni Medalem PTE
· Zasady weryfikacji audytów
· Ustawa o OZE
· Domy pasywne
· Ustawa o OZE przyj?ta
· Energia wokó? nas
· B??dy budowlane

Menu
· Strona główna
· Ankiety
· Archiwalne artykuly
· Artykuly
· FAQ
· Napisz do nas
· Pliki
· Top 10
· Wyslij Newsa
· Zarekomenduj nas

Ustawa o OZE

USTAWA o OZE.   Projekt ustawy z dnia 04.10.2012r.Wersja 2.0.1.
Dost?pna jest nowa ostateczna wersja Ustawy OZE.

1. Ustawa okre?la:
1) zasady i warunki wykonywania dzia?alno?ci w zakresie wytwarzania energii elektrycznej,
ciep?a lub ch?odu z odnawialnych ?róde? energii w instalacjach odnawialnego ?ród?a energii;
2) zasady i warunki wykonywania dzia?alno?ci w zakresie wytwarzania energii elektrycznej, ciep?a
lub ch?odu z biogazu rolniczego lub wytwarzania biogazu rolniczego w instalacjach
odnawialnego ?ród?a energii;
3) zasady i warunki przy??czenia do sieci instalacji odnawialnego ?ród?a energii;
4) mechanizmy i instrumenty wspieraj?ce wytwarzanie energii elektrycznej, ciep?a lub ch?odu z
odnawialnych ?róde? energii w instalacjach odnawialnego ?ród?a energii, wytwarzanie energii
elektrycznej, ciep?a lub ch?odu z biogazu rolniczego oraz wytwarzanie biogazu rolniczego w
instalacjach odnawialnego ?ród?a energii;
5) zasady wydawania gwarancji pochodzenia energii elektrycznej wytwarzanej z odnawialnego
?ród?a energii i energii elektrycznej wytwarzanej z biogazu rolniczego w instalacjach
odnawialnego ?ród?a energii;
6) zasady opracowania i realizacji krajowego planu dzia?ania w zakresie odnawialnych ?róde?
energii oraz sposób monitorowania rynku energii elektrycznej, ciep?a lub ch?odu
z odnawialnych ?róde? energii, biogazu rolniczego, a takŜe rynku biokomponentów, paliw
ciek?ych i biopaliw ciek?ych stosowanych w transporcie;
7) warunki i tryb certyfikowania instalatorów mikroinstalacji i ma?ych instalacji oraz akredytowania
organizatorów szkole?;
8) zasady wspó?pracy mi?dzynarodowej w zakresie wspólnych projektów energetycznych oraz
wspó?pracy mi?dzynarodowej w zakresie odnawialnych ?róde? energii.
2. Przepisów ustawy nie stosuje si? do biokomponentów, paliw ciek?ych i biopaliw ciek?ych
zuŜywanych w transporcie, w rozumieniu ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o biokomponentach i
biopaliwach ciek?ych (Dz. U. Nr 169, poz. 1199, z pó?n. zm.2)), z wy??czeniem przepisów rozdzia?u 7.

Prawa autorskie © Polskie Towarzystwo Energetyczne. Polish Society of Energy Wszystkie prawa zastrzeżone.

Opublikowane: 2012-10-27 (3822 odsłon)

[ Wróæ ]

Polskie Towarzystwo Energetyczne PTE Polish Society of Energy PSE
Pozna? 2011-2018