AKADEMIE PTE Budownictwa Pasywnego   Efektywnosci Energetycznej   Energii Odnawialnej   Infiltec   Pomiary Energetyczne   Rekuperacja   SP SAE
POLSKIE TOWARZYSTWO ENERGETYCZNE: WIEDZA - UMIEJĘTNOƚCI - KOMPETENCJE !!!

Poznan Pl Biuro
e-mail
PTE
· statut
· program
· departamenty
· nasza oferta
· zapisy do PTE
· Akademia Budownictwa Pasywnego
· Akademia Efektywno?ci Energetycznej
· Rejestr Certyfikatorów Energet

Kursy, szkolenia
· kursy i tytu?y zawodowe
· kolektory s?oneczne Heat Pipe
· pompy ciep?a
· audyty energetyczne

Zawartosc
· Sk?adka cz?onkowska i cz?onek PTE
· Partnerzy sieci PTE
· Program PTE
· Program szkolenia audytora efektywno?ci energetycznej
· Certyfikat Domu Pasywnego
· Akademia Budownictwa Pasywnego
· Powietrze na osob? i pomieszczenie
· Oferta dla cz?onków PTE
· Medal PTE dla Arcadiasoft
· Program budowy Fabryk Domów Pasywnych w Polsce
· Biogazownie rolnicze i budownictwo zeroenergetyczne w Polsce
· Medal PTE dla DAES
· Wyróznieni Medalem PTE
· Zasady weryfikacji audytów
· Ustawa o OZE
· Domy pasywne
· Ustawa o OZE przyj?ta
· Energia wokó? nas
· B??dy budowlane

Menu
· Strona główna
· Ankiety
· Archiwalne artykuly
· Artykuly
· FAQ
· Napisz do nas
· Pliki
· Top 10
· Wyslij Newsa
· Zarekomenduj nas

Domy pasywne

Dyrektywa unijna 2010/31/UE z dnia 19 maja 2010 r. w sprawie charakterystyki energetycznej budynków. Budynki w Unii odpowiadaj? za 40 % ??cznego zu?ycia energii.
Artyku? 9
Budynki o niemal zerowym zu?yciu energii.
1. Pa?stwa cz?onkowskie zapewniaj?, aby:
a) do dnia 31 grudnia 2020 r. wszystkie nowe budynki by?y budynkami o niemal zerowym zu?yciu energii; oraz
b) po dniu 31 grudnia 2018 r. nowe budynki zajmowane przez w?adze publiczne oraz b?d?ce ich w?asno?ci? by?y budynkami o niemal zerowym zu?yciu energii.
Narodowy Fundusz Ochrony ?rodowiska i Gospodarki Wodnej uruchomi?:
Program dop?at do kredytów zaci?gni?tych na budow? domów energooszcz?dnych.
W bankach kredyt z dop?at? powinien by? dost?pny w pierwszym kwartale 2013 r.
Bud?et programu wynosi 300 mln z?. ?rodki pozwol? na realizacj? ok. 12 tys. domów jednorodzinnych i mieszka? w budynkach wielorodzinnych.
Wdro?enie programu przewidziane jest na lata 2013–2018, a wydatkowanie ?rodków z nim zwi?zanych do 31.12.2022 r.
Program dop?at do kredytów zaci?gni?tych na budow? domów energooszcz?dnych.
1. Dla domów pasywnych, których wspó?czynnik EUco b?dzie poni?ej 15 kWh/(m2 x rok),
dotacja ma wynosi? - 50 tys. z? brutto.
2. Dla domów energooszcz?dnych, których wspó?czynnik EUco b?dzie wynosi?
poni?ej 40 kWh/(m2 x rok), dotacja ma wynosi? - 30 tys. z? brutto.
Weryfikacja i potwierdzenie osi?gni?tego standardu energetycznego.
Weryfikator Energetyczny, osoba maj?ca kwalifikacje: Certyfikatora i Audytora Energetycznego.
Absolwent SP SAE jest dyplomowanym Certyfikatorem i Audytorem Energetycznym.
Weryfikacji poddaje si? ca?y proces budowy; -projekt, -materia?y, -etapowe odbiory prac, -odbiory, -regulacje -badanie budynku po zako?czeniu budowy.
Po zako?czeniu budowy wykonuje si?: pomiary szczelno?ci budynku metoda podci?nieniow? i nadci?nieniow? oraz termografi? ca?ego budynki.
POLSKIE TOWARZYSTWO ENERGETYCZNE wykonuje badanie szczelno?ci przegród zewn?trznych budynku z wykorzystaniem:
- urz?dzenia do oceny szczelno?ci przegród zewn?trznych budynku,
- kamer termowizyjnych.

Badania wykonuje si? przy ró?nicy ci?nienia 50 Pa, pomi?dzy cz??ci? wewn?trzn? i zewn?trzn?
Budynku. Pomiary wykonuje si? metod? podci?nienia i nadci?nienia.
Widok urz?dzenia do pomiaru szczelno?ci budynku. Urz?dzenie jest montowane w drzwiach wej?ciowych budynku.
Propozycje PTE dla realizacji Dyrektywy 2010/31/UE, w Polsce
1.Upowszechnienie wiedzy o budownictwie energooszcz?dnym w Polsce.
2.Program powszechnego szkolenia wykonawców.
3.Premiowanie dzia?a? w zakresie termomodernizacji istniej?cych budynków i budowy nowych obiektów.
4.Uruchomienie produkcji innowacyjnych materia?ów do wykonywania budynków energooszcz?dnych.
5.Szkolenie weryfikatorów energetycznych budynków.
6.Uruchomienie studiów podyplomowych dla przygotowania Weryfikatorów Energetycznych, decyduj?cych o przyznaniu dop?aty do budynków pasywnych i energooszcz?dnych.Prawa autorskie © Polskie Towarzystwo Energetyczne. Polish Society of Energy Wszystkie prawa zastrzeżone.

Opublikowane: 2013-02-13 (3602 odsłon)

[ Wróæ ]

Polskie Towarzystwo Energetyczne PTE Polish Society of Energy PSE
Pozna? 2011-2018