AKADEMIE PTE Budownictwa Pasywnego   Efektywnosci Energetycznej   Energii Odnawialnej   Infiltec   Pomiary Energetyczne   Rekuperacja   SP SAE
POLSKIE TOWARZYSTWO ENERGETYCZNE: WIEDZA - UMIEJĘTNOƚCI - KOMPETENCJE !!!

Poznan Pl Biuro
e-mail
PTE
· statut
· program
· departamenty
· nasza oferta
· zapisy do PTE
· Akademia Budownictwa Pasywnego
· Akademia Efektywno?ci Energetycznej
· Rejestr Certyfikatorów Energet

Kursy, szkolenia
· kursy i tytu?y zawodowe
· kolektory s?oneczne Heat Pipe
· pompy ciep?a
· audyty energetyczne

Zawartosc
· Sk?adka cz?onkowska i cz?onek PTE
· Partnerzy sieci PTE
· Program PTE
· Program szkolenia audytora efektywno?ci energetycznej
· Certyfikat Domu Pasywnego
· Akademia Budownictwa Pasywnego
· Powietrze na osob? i pomieszczenie
· Oferta dla cz?onków PTE
· Medal PTE dla Arcadiasoft
· Program budowy Fabryk Domów Pasywnych w Polsce
· Biogazownie rolnicze i budownictwo zeroenergetyczne w Polsce
· Medal PTE dla DAES
· Wyróznieni Medalem PTE
· Zasady weryfikacji audytów
· Ustawa o OZE
· Domy pasywne
· Ustawa o OZE przyj?ta
· Energia wokó? nas
· B??dy budowlane

Menu
· Strona główna
· Ankiety
· Archiwalne artykuly
· Artykuly
· FAQ
· Napisz do nas
· Pliki
· Top 10
· Wyslij Newsa
· Zarekomenduj nas

Ustawa o OZE przyj?ta
Ustawa o OZE przyj?ta przez Rz?d RP.
W dniu 8 kwietnia 2014 roku Rz?d RP przyj?? Ustaw? o OZE.
Ustawa wprowadza:
1. System wsparcia oparty na systemie aukcyjnym.
2. Uproszczenie procedur koncesyjnych.
3. Prosumenckie (prosument - producent i konsument) wytwarzanie energii.
4. Mo?liwo?? produkcji energii z OZE na w?asne potrzeby.  Dokument przygotowany w Ministerstwie Gospodarki przyj??a dzisiaj Rada Ministrów.
5. Ustawa zachowuje dotychczasowy system wsparcia dla istniej?cych instalacji OZE. Wytwórca energii elektrycznej mo?e wybra? mi?dzy dotychczasowymi zasadami lub przyst?pi? do nowego systemu aukcyjnego.
Nowy system zacznie obowi?zywa? 1 stycznia 2015 r. Wprowadza si? odr?bne aukcje na wytwarzanie energii elektrycznej do 1 MW mocy oraz o mocy zainstalowanej powy?ej 1 MW. Zgodnie z nim minimum ¼ energii elektrycznej powinna zosta? wytworzona w instalacjach OZE o mocy zainstalowanej do 1 MW, co zapewni wykorzystanie lokalnie dost?pnych zasobów.
1. Za organizacj? i przeprowadzanie aukcji odpowiada prezes URE. Informacje o aukcjach okre?laj? rozporz?dzenia wydawane przez ministra gospodarki do 30 listopada ka?dego roku. Ze wskazaniem ilo?ci i warto?ci energii elektrycznej wytworzonej w instalacjach OZE o mocy zainstalowanej do 1 MW, jaka powinna zosta? sprzedana w drodze aukcji w nast?pnym roku. Minister Gospodarki og?asza? b?dzie „cen? referencyjn?”. Cen? maksymaln?, za jak? b?dzie mo?na zakupi? w danym roku 1 MWh energii z OZE.
2. Utworzenie Operatora Rozlicze? Energii Odnawialnej S.A. (OREO S.A.). W celu rozliczania salda mi?dzy warto?ci? sprzeda?y energii elektrycznej i warto?ci? zakupu energii elektrycznej wytworzonej na podstawie funkcjonowania systemu aukcyjnego.
3. Promocja prosumenckiego wytwarzania energii z OZE w mikro- i ma?ych instalacjach. Mikroinstalacja, instalacji o niewielkiej mocy, produkuj?ca energi? g?ównie na potrzeby wytwórcy. Dla jej u?ytkowania nie trzeba b?dzie mie? koncesji czy prowadzi? dzia?alno?ci gospodarczej. Nadwy?k? energii wytworzonej w taki sposób, mo?na odsprzeda? zak?adowi energetycznemu.
4. Dzia?alno?? gospodarcza w ma?ej instalacji wymaga? b?dzie wpisu do rejestru wytwórców, a nie jak dotychczas podlega? skomplikowanej procedurze koncesyjnej. Rejestr wytwórców b?dzie prowadzi? prezes URE.
5. Obni?enie wsparcia dla instalacji tzw. spalania wielopaliwowego (wspó?spalanie drewna pe?nowarto?ciowego). Zlikwidowana b?dzie te? pomoc dla du?ej energetyki wodnej.
6. Ustawa wejdzie w ?ycie 30 dni od daty og?oszenia w Dzienniku Ustaw.


Prawa autorskie © Polskie Towarzystwo Energetyczne. Polish Society of Energy Wszystkie prawa zastrzeżone.

Opublikowane: 2014-04-08 (2502 odsłon)

[ Wróæ ]

Polskie Towarzystwo Energetyczne PTE Polish Society of Energy PSE
Pozna? 2011-2018