AKADEMIE PTE Budownictwa Pasywnego   Efektywnosci Energetycznej   Energii Odnawialnej   Infiltec   Pomiary Energetyczne   Rekuperacja   SP SAE
POLSKIE TOWARZYSTWO ENERGETYCZNE: WIEDZA - UMIEJĘTNOƚCI - KOMPETENCJE !!!

Poznan Pl Biuro
e-mail
PTE
· statut
· program
· departamenty
· nasza oferta
· zapisy do PTE
· Akademia Budownictwa Pasywnego
· Akademia Efektywno?ci Energetycznej
· Rejestr Certyfikatorów Energet

Kursy, szkolenia
· kursy i tytu?y zawodowe
· kolektory s?oneczne Heat Pipe
· pompy ciep?a
· audyty energetyczne

Zawartosc
· Sk?adka cz?onkowska i cz?onek PTE
· Partnerzy sieci PTE
· Program PTE
· Program szkolenia audytora efektywno?ci energetycznej
· Certyfikat Domu Pasywnego
· Akademia Budownictwa Pasywnego
· Powietrze na osob? i pomieszczenie
· Oferta dla cz?onków PTE
· Medal PTE dla Arcadiasoft
· Program budowy Fabryk Domów Pasywnych w Polsce
· Biogazownie rolnicze i budownictwo zeroenergetyczne w Polsce
· Medal PTE dla DAES
· Wyróznieni Medalem PTE
· Zasady weryfikacji audytów
· Ustawa o OZE
· Domy pasywne
· Ustawa o OZE przyj?ta
· Energia wokó? nas
· B??dy budowlane

Menu
· Strona główna
· Ankiety
· Archiwalne artykuly
· Artykuly
· FAQ
· Napisz do nas
· Pliki
· Top 10
· Wyslij Newsa
· Zarekomenduj nas

Energia wokó? nas
Dla realizacji procesów ?yciowych niezb?dny jest; tlen, woda, ciep?o, ?wiat?o.
1. Powietrze i tlen. Ka?da istota ?ywa oddycha tlenem z powietrza lub wody. W warunkach naturalnych w powietrzu i wodzie jest wystarczaj?ca ilo?? tlenu i nie zachodzi potrzeba produkowania dodatkowych ilo?ci.
2. Woda. Na powierzchni ziemi wyst?puje w zasadzie wystarczaj?ca ilo?? wody dla potrzeb cz?owieka i innych istot ?ywych oraz ro?lin.

S?o?ce niewyczerpywalne ?ród?o ?wiat?a i energii cieplnej
Energia s?oneczna docieraj?ca do Ziemi 15.000 razy przekracza ?wiatowe zu?ycie energii.

3. Energia cieplna i ogrzewanie domów i mieszka?. Cz?owiek od zarania dziejów ?y? w warunkach naturalnych. Odgrzewania domów realizowano poprzez, paleniska i ogrzewania bezpo?rednie. W Rzymie, Sergius Orata zastosowa? oko?o 80 roku p.n.e., hypocaustum system centralnego ogrzewania przez podgrzewanie pomieszcze? . Na pod?odze ceglanej ustawiano cegie?ki ok. 10-20 cm ?rednicy i ok. 80 cm wysoko?ci w niewielkiej odleg?o?ci, od siebie. Na tych cegie?kach, uk?adano w?a?ciw? posadzk?. Gor?ce powietrze, z centralnego pieca rozchodzi?o si? i podgrzewa?o cegie?ki grzewcze. Przez ma?e przerwy przechodzi?o dalej i ogrzewa?o w?a?ciw? posadzk? i pomieszczenia. W ?cianach pomieszczenia umieszczano, systemy rur ceglanych – cieplnych, w celu równomiernego ogrzania pomieszczenia.
?ród?a energii

Energia pierwotna: -Kopalin; w?giel, gaz, ropa. -J?drowa. -Geotermalna. -Odnawialna - energia s?oneczna, - wodna, - wiatrowa, - p?ywów, - fal morskich, - biomasy, Energia ko?cowa, energia cieplna i elektryczna.

Energia s?o?ca

Energia s?o?ca jest czysta i niewyczerpywalna. S?o?ce powsta?o oko?o 4,6 miliarda lat temu.
Powierzchnia S?o?ca równa jest 6.1*109 km2, jest wi?ksza od powierzchni Ziemi ok. 12 000 razy. W j?drze S?o?ca zachodzi reakcja termoj?drowa, b?d?ca ?ród?em wypromieniowania energii promienistej. Ca?kowite wyczerpanie wodoru na S?o?cu, nast?pi za oko?o 5 mld lat. Temperatura na powierzchni S?o?ca wynosi ok. 5700o K, temperatura wn?trza wynosi ok. 14 mlno K.
S?o?ce wypromieniowuje z siebie energi? o mocy ok. 3,845×1023 kW. W procesie reakcji termoj?drowej, czasie jednej sekundy 592 milionów ton wodoru jest stapiane do 587,9 milionów ton helu. Jednocze?nie masa, 4,1 milionów ton jest zamieniana na energi? wed?ug znanego wzoru E=mc2. Energia ta wysy?ana jest przez S?o?ce w postaci dwóch rodzajów promieniowania: - widzialne-?wiat?o bia?e, - niewidzialne-podczerwone.
Masa S?o?ca zmniejsza si? w ka?dej sekundzie o 5 300 000 ton, to znaczy, ?e S?o?ce traci co sekund? oko?o 3 · 10-21 swojej masy ca?kowitej. Do Ziemi dociera tylko ok. 1/1.000.000.000 cz??? strumienia energii wypromieniowanej przez S?o?ce, tj. 1,73*1014 kW.
Energia s?oneczna docieraj?ca do Ziemi 15.000 razy przekracza ?wiatowe zu?ycie energii.
Powierzchnia ca?ego terytorium Polski wynosi 322 575 km², w tym powierzchnia obszaru l?dowego 311 889 km². Roczna g?sto?? promieniowania s?onecznego w Polsce na p?aszczyzn? poziom? wynosi ok. 1000 kWh/m2, ?rednie nas?onecznienie 1600 godzin na rok

Nowe ?ród?a energii

Nowe ?ród?a energii nale?y poszukiwa?, tam gdzie wyst?puje ona w najwi?kszej ilo?ci, tj. w energii s?onecznej . Wymaga to zmiany dotychczasowych kierunków poszukiwa?.
Nale?y zmieni? my?lenie i zapocz?tkowany w XVII wieku kierunek bada? i prac. Wówczas wydawa?o si?, ?e odkrycie lub budowa nowej maszyny np. kot?a parowego zmieni w istotny sposób mo?liwo?ci Cz?owieka. To my?lenie przy?wieca?o szeregu dzia?aniom do dzisiaj. Na wschodzie, w minionym okresie, obowi?zywa? slogan: покорить природу - zwyci??y? przyrod?. Przyroda by?a bowiem wrogiem i dlatego nale?a?o j? niszczy? i zwyci??y?.
S?o?ce jest, jedynym niewyczerpywalnym ?ród?em energii ciep?a i ?wiat?a w ca?ym uk?adzie s?onecznym. Energia S?o?ca, jest; -darmowa, -czysta, -ekologiczna, -nie emituje zanieczyszcze? do atmosfery i otoczenia, -dociera do ka?dego miejsca na Ziemi, -nie istnieje mo?liwo?? ograniczenia jej dost?pu przez obce pa?stwa i narody, -energia jest wytwarzana, ci?gle bez przerw technologicznych i ogranicze?.
Energia s?oneczna docieraj?ca do Ziemi 15.000 razy przekracza ?wiatowe zu?ycie energii.
Tan fakt pokazuje znikome wykorzystania energii s?onecznej i jak bardzo Cz?owiek odwróci? si? od energii S?o?ca. Energia S?o?ca jest dost?pna wsz?dzie, dlatego sta?a si? niewidoczna. Wg zasady, najciemniej jest pod latarni?. Dla uzyskania energii cieplnej, spalamy; rop? naftow?, gaz, w?giel, drewno, ro?liny energetyczne, za?miecamy i niszczymy ?rodowisko, budujemy ciep?ownie j?drowe. W sposób rabunkowy niszczymy nasze bogactwa naturalne.
Trzeba pami?ta?, ?e;

S?O?CE JEST NAJWA?NIEJSZYM I G?ÓWNYM ?RÓD?EM CIEP?A I ?WIAT?A NA ZIEMI.

Nale?y dostrzec S?o?ce i zmieni? kierunek naszego my?lenia i uruchomi? szerokie prace zmierzaj?ce do maksymalizacji wykorzystania energii promieniowania s?onecznego.
Do wykorzystania energii S?o?ca nale?y wykorzysta?, min.;
-kolektory s?oneczne, -kolektory ciep?a, -akumulatory ciep?a, -wie?e s?oneczne, -ogniwa fotowoltaiczne
Akumulatory ciep?a
Wszelkie obiekty na powierzchni ziemi ??cznie z powierzchni? ziemi i wód, s? naturalnymi akumulatorami ciep?a.
Szczególn? wa?n? rol? akumulatorów, pe?ni? budynki i drogi. Budynki powinny by? oplecione na warstwie docieplaj?cej, rurami kolektorów (5), (6). Pod powierzchniami dróg asfaltowych powinny by? u?o?one rury wype?nione czynnikiem odbieraj?cym ciep?o z akumulatorów (4).
Warstwa docieplaj?ca na ?cianie budynku, styropian i we?na mineralna, odcinaj? naturalny dop?yw ciep?a s?onecznego do ?ciany budynku(1),(2),(3). W niektórych przypadkach jest to efekt po??dany, w wielu jest to, efekt negatywny. Niew?a?ciwie docieplone ?ciany budynku, odci?te od dop?ywy ciep?a, ulegaj? zawilgoceniu co powoduje rozwój grzybów i ple?ni. W czasie docieplania budynków pope?nianych jest szereg b??dów. Cz?sto stare budynki s? zawilgocone, na skutek uszkodzenia izolacji przeciwwilgociowych ?cian.

Zarys Programu wykorzystania energii S?o?ca w Polsce.

1. Wprowadzi? zmiany w prawie budowlanym, tak aby ka?dy projekt budynku zawiera? obowi?zkowo projekt wykorzystania energii s?o?ca do celów grzewczych CWU i ogrzewania. Tak jak zawiera cz??? budowlan?, elektryczn?, instalacyjn?.
2. Polska na miedzi stoi KGHM, Hutmen. Mied? jest podstawowym materia?em stosowanym w produkcji rurek kolektorów s?onecznych. Nale?y uruchomi? w likwidowanych Zak?adach w Polsce, produkcj? kolektorów s?onecznych, kompletnych i w elementach do monta?u na ?cianach i kolektorów ciep?a, na masow? skal? i we w?a?ciwej cenie.
3. Premiowa? wszystkie przypadku stosowania i wykorzystania energii s?onecznej w nowych i starych budynkach mieszkalnych i przemys?owych.
Podsumowanie.
Roczne zu?ycie energii w Polsce wynosi ok. 850 TWh.
1. Energia s?oneczna docieraj?ca do Ziemi przekracza, ?wiatowe potrzeby energii, 15000 razy.
2. Istniej? ogromne rezerwy niewykorzystanego ciep?a pochodz?cego z energii s?onecznej.
3. W?a?ciwe wykorzystanie energia s?onecznej pokrywa wszystkie potrzeby energetyczne Polski i ca?ej Ziemi.
4. Wszystkie nowe budynki powinny mie? cz??? projektow? okre?laj?c? wykorzystanie energii s?onecznej do celów bytowych, produkcyjnych, grzewczych.
5. Nale?y podj?? zdecydowane dzia?ania dla zwi?kszenia wykorzystania energii s?onecznej w Polsce.
6. Uruchomi?, Program Energia S?oneczna w Polsce obejmuj?cy, prace badawczo rozwojowe, produkcj? kolektorów, finansowanie zakupu i monta?u kolektorów.
7. Koszt budowy ciep?owni j?drowej 2000 MW wynosi ok. 50 mld. z?. plus koszt instalacji przesy?owej. Energia s?o?ca jest za darmo.
Koszt zestawu solarnego dla czteroosobowej rodziny wynosi ok. 7000 z?.
Za 50 mld. mo?na zakupi? 700.000 zestawów s?onecznych o powierzchni czynnej 3,8 m2 x 1000 kW/m2. x 1600 h/rok.
dr in?. Piotr ?uk
biuro@pten.pl


Prawa autorskie © Polskie Towarzystwo Energetyczne. Polish Society of Energy Wszystkie prawa zastrzeżone.

Opublikowane: 2016-04-25 (1459 odsłon)

[ Wróæ ]

Polskie Towarzystwo Energetyczne PTE Polish Society of Energy PSE
Pozna? 2011-2018