AKADEMIE PTE Budownictwa Pasywnego   Efektywnosci Energetycznej   Energii Odnawialnej   Infiltec   Pomiary Energetyczne   Rekuperacja   SP SAE
POLSKIE TOWARZYSTWO ENERGETYCZNE: WIEDZA - UMIEJĘTNOŚCI - KOMPETENCJE !!!

Poznan Pl Biuro
e-mail
PTE
· statut
· program
· departamenty
· nasza oferta
· zapisy do PTE
· Akademia Budownictwa Pasywnego
· Akademia Efektywności Energetycznej
· Rejestr Certyfikatorów Energet

Kursy, szkolenia
· kursy i tytuły zawodowe
· kolektory słoneczne Heat Pipe
· pompy ciepła
· audyty energetyczne

Zawartosc
· Członkostwo i deklaracja PTE
· Partnerzy sieci PTE
· Program PTE
· Program szkolenia audytora efektywności energetycznej
· Certyfikat Domu Pasywnego
· Akademia Budownictwa Pasywnego
· Powietrze na osobę i pomieszczenie
· Oferta dla członków PTE
· Medal PTE dla Arcadiasoft
· Program budowy Fabryk Domów Pasywnych w Polsce
· Biogazownie rolnicze i budownictwo zeroenergetyczne w Polsce
· Medal PTE dla DAES
· Wyróznieni Medalem PTE
· Zasady weryfikacji audytów
· Ustawa o OZE
· Domy pasywne
· Ustawa o OZE przyjęta
· Energia wokół nas
· Błędy budowlane

Menu
· Strona główna
· Ankiety
· Archiwalne artykuly
· Artykuly
· FAQ
· Napisz do nas
· Pliki
· Top 10
· Wyslij Newsa
· Zarekomenduj nas

Polskie Towarzystwo Energetyczne - PTE statut
Wysłano dnia 07-04-2010 o godz. 18:03:54 przez admin

bud pas
POLSKIE TOWARZYSTWO ENERGETYCZNE - PTE STATUT
fragmenty


ENERGIA = ŻYCIE
Postanowienia ogólne
§ 1
    POLSKIE TOWARZYSTWO ENERGETYCZNE, w skrócie PTE jest ogólnopolskim stowarzyszeniem naukowo-technicznym,  społeczno-zawodowym, twórczym, dobrowolnym, demokratycznym, organizacją pozarządową, działającą na rzecz społeczeństwa i pożytku publicznego. PTE zrzesza osoby zainteresowane problematyką energetyczną wszystkich specjalności i zawodów oraz osoby prawne.
§ 2
Działalność PTE obejmuje:
    1. Dziedziny nauki: przyrodnicze i inżynieryjne,
    2. Działy i gałęzie gospodarki narodowej: -badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych, -badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie biotechnologii,-pozostałe badania i analizy techniczne, -badania i analizy związane z jakością żywności, -działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne, -pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana, -pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane, -działalność wspomagająca edukację, -działalność w zakresie specjalistycznego projektowania, -działalność w zakresie telekomunikacji satelitarnej, -działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji, -działalność w zakresie telekomunikacji bezprzewodowej, z wyłączeniem telekomunikacji satelitarnej, -dystrybucja energii elektrycznej, -dystrybucja paliw gazowych w systemie sieciowym, -działalność w zakresie architektury, -realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków,   -wytwarzanie paliw gazowych oraz odprowadzanie i oczyszczanie ścieków, szkoły wyższe,  badania naukowe i techniczne, biogazownie, bionika, budownictwo pasywne i zero energetyczne, bilanse energetyczne, edukacja wszystkich szczebli, elektroenergetyka, -energetyka konwencjonalna, odnawialna i jądrowa, źródła wytwarzania energii, urządzenia, instalacje, paliwa i energia, transport,  projektowanie: maszyn, urządzeń, procesów technologicznych, procesów wytwarzania, zakładów przemysłowych, rzeczoznawstwo specjalistyczne i majątkowe, ochrona środowiska, chłodnictwo, pompy ciepła, klimatyzacja, kolektory, pozostała problematyka dotycząca energetyki.
§ 3
1. PTE prowadzi działalność na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz za granicą.
2. Siedziba PTE i jego Zarządu Głównego mieści się w Poznaniu.
3. PTE posiada:
       a. osobowość prawną.
       b. sztandar i odznakę organizacyjną, a jego godłem jest widok słońca, na pomarańczowym tle, z   umieszczonym wewnątrz niego napisem PTE. Godło jest chronione prawem.
       c. odznaki: członkowską i honorowe, ustanawiane na podstawie odrębnych przepisów prawa.
4. PTE może być:
       a. członkiem naukowych, technicznych, gospodarczych i społecznych organizacji krajowych i zagranicznych,
       b. założycielem fundacji realizujących cele, określone w niniejszym statucie,
       c. członkiem i tworzyć związki stowarzyszeń.
§ 4
1. Strukturę organizacyjną PTE tworzą jednostki organizacyjne: terenowe i specjalistyczne.
2. Oddziały są jednostkami terenowymi PTE. W skład Oddziału wchodzą koła. Jednostki te na zasadzie dobrowolności mogą zawierać między sobą porozumienia o współpracy.
3. Oddziały, po wyrażeniu zgody Zarządu Głównego, na podstawie statutu, mogą występować o uzyskanie osobowości prawnej.
4. Jednostki specjalistyczne PTE: Akademie, Instytuty, Komitety, Komisje, Wydawnictwa, Zespoły.
5. Strukturę jednostek organizacyjnych określają regulaminy wewnętrzne tych jednostek.
6. PTE i jego jednostki organizacyjne, za zgodą Zarządu Głównego, mogą być członkami organizacji krajowych i zagranicznych.
§ 5
       1.   PTE opiera swoją działalność na pracy społecznej członków, może także zatrudniać pracowników.
       2.   Działalność PTE, wszystkich jego władz i organów jest jawna.
       3.   PTE podejmuje działalność gospodarczą w celu realizacji zadań statutowych. Dochody z działalności gospodarczej przeznacza się na  cele statutowe.
       4.   Działalność gospodarcza prowadzona jest w ramach stowarzyszenia lub za pośrednictwem podmiotów, powołanych do tego celu.
       5.   Działalność podmiotów reguluje ustawa o działalności gospodarczej.

Cele, sposoby działania i środki na ich realizację
§ 6
Cele PTE:
1.    Rozwijanie nauki i techniki w zakresie energetyki konwencjonalnej, odnawialnej, jądrowej,
2.    Uruchomienie, organizacja i prowadzenie szkoleń, nauczania i studiów na wszystkich poziomach w zakresie wytwarzania, przesyłu i wykorzystania energii i budownictwa energooszczędnego,
3.    Organizacja spotkań i konferencji w celu przekazywania informacji i popularyzacji nowych źródeł i technologii pozyskiwania energii, sieci energetycznych i urządzeń,
4.    Wykonywanie bilansów ciepła, audytów energetycznych, świadectw charakterystyki energetycznej, planów zaopatrzenia Kraju, regionów i Gmin w energie cieplną, elektryczną i paliwa gazowe.
5.    Prowadzenie i popularyzacja badań i nowych technologii i źródeł energii konwencjonalnej, odnawialnej i termojądrowej,
6.    Podnoszenie kwalifikacji zawodowych członków, promocja zatrudnienia, reorientacja zawodowa oraz pomoc w zakresie poszukiwania i zmiany pracy,
7.    Tworzenie forum wymiany informacji w zakresie nauki i techniki oraz zagadnień gospodarczych i społecznych,
8.    Rozwijanie kontaktów koleżeńskich i zawodowych,
9.    Ochrona środowiska przyrodniczego,
10.    Rozwijanie przedsiębiorczości i działalności stowarzyszeniowej,
11.    Rozwój infrastruktury energetycznej, poprawiającej warunki życia osób i społeczeństw,
12.    Przestrzeganie etyki zawodowej członków PTE,
13.    Reprezentowanie i obrona interesów zawodowych i osobistych swoich członków,
§ 7
Sposoby realizacji celów i zadań  PTE:
1.    Wykonywanie prac naukowo - badawczych i technicznych,
2.    Współpraca z organizacjami i stowarzyszeniami naukowo-technicznymi w kraju i za granicą, w ramach  Unii Europejskiej,
3.    Współpraca z organami rządowymi i samorządowymi w zakresie tworzenia i opiniowania programów rozwojowych i nowych technologii należących do sfery zainteresowania PTE,
4.    Prowadzenie działalności na rzecz normalizacji, certyfikacji oraz opracowywanie ekspertyz naukowych, technicznych i gospodarczych,
5.    Prowadzenie działalności gospodarczej i szkoleniowej oraz współpraca z władzami oświatowymi w zakresie opracowywania i opiniowania programów i metod nauczania,
6.    Nadawanie uprawnień zawodowych,
7.    Organizowanie kongresów, konferencji, narad, odczytów, konkursów, wystaw, pokazów oraz wyjazdów szkoleniowo-technicznych krajowych i zagranicznych,
8.    Wspieranie startu zawodowego młodych inżynierów i techników, otaczanie opieką seniorów Stowarzyszenia,
9.    Prowadzenie działalności gospodarczej, wspomagającej rozwój techniczny społeczności lokalnych, krajowych i międzynarodowych,
10.    Organizowanie imprez kulturalnych i rekreacyjnych,
11.    Działalność wydawnicza,
12.    Przyznawanie odznak i nagród, za wyróżniające się wyniki w twórczości naukowej, technicznej, organizacji i przedsiębiorczości, oraz za szczególne osiągnięcia w pracy zawodowej i społecznej,
13.    Uruchomienie i tworzenie funduszy stypendialnych, udzielanie pomocy koleżeńskiej,  w szczególności dla osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej.
§ 8
Środki na realizację celów i zadań statutowych, pochodzą z:
1.    Wpisowego i składek członkowskich,
2.    Działalności gospodarczej,
3.    Dotacji, darowizn, spadków, zapisów i innych form sponsorowania,
4.    Majątku PTE.
Członkowie PTE, prawa i obowiązki
§ 9
Członkowie PTE dzielą się na:
1.    Zwyczajnych,
2.    Nadzwyczajnych,
3.    Zagranicznych,
4.    Wspierających,
5.    Honorowych.
§ 10
Członek zwyczajny:
Członkiem zwyczajnym może być, obywatel polski lub obywatel innego państwa, posiadający dyplom ukończenia szkoły wyższej lub średniej oraz student wyższej uczelni.
Członkiem zwyczajnym zostaje osoba, po złożeniu deklaracji wstąpienia do PTE i opłaceniu rocznej składki członkowskiej, po zaakceptowaniu przez Prezesa lub Zarząd. Nie uregulowanie składki, powoduje nie przyjęcie w skład członków PTE. Składka za kolejny rok opłacana jest w styczniu danego roku. Nie uregulowanie składki członkowskiej w styczniu, powoduje automatyczną utratę członkostwa i wykreślenie z listy członków PTE.
Członek zwyczajny ma prawo:
1.    Wybierać i być wybieranym do władz i organów PTE, może reprezentować PTE w innych organach po uzyskaniu upoważnienia władz PTE,
2.    Uczestniczyć w działalności PTE,
3.    Uzyskiwać uprawnienia i tytuły zawodowe PTE, po spełnieniu określonych wymagań,
4.    Korzystać z funduszy i pomocy koleżeńskiej i pomocy PTE w obronie własnych interesów
5.    Nosić odznaki stowarzyszenia,
6.    Odwoływać się do sądu koleżeńskiego w przypadku naruszenia norm PTE,
7.     Pełnić funkcji honorowe w PTE.
§ 21
1.    Kadencja władz i organów PTE wszystkich szczebli trwa 4 lata.
2.    Prezes PTE może pełnić swoją funkcję przez dwie kolejne kadencje. Ponownie ubiegać się o  funkcję Prezesa PTE, można po upływie co najmniej jednej kadencji.
3.    Wybory Prezesa PTE, Zarządu Głównego, Głównej Komisji Rewizyjnej i Głównego Sądu Koleżeńskiego odbywają się w głosowaniu tajnym.
4.    W jednostkach terenowych i specjalistycznych i w wewnętrznych strukturach tych jednostek, o tajności lub jawności wyborów decydują gremia sprawozdawczo-wyborcze.
5.    Uchwały władz i organów PTE podejmowane są zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej 50% osób uprawnionych do głosowania, o ile dalsze przepisy nie stanowią inaczej. W razie równej liczby głosów rozstrzyga głos przewodniczącego zebrania.
6.    Dla ważności uchwał Zarządu Głównego i zarządów jednostek organizacyjnych, wymagana jest obecność prezesa lub jednego z wiceprezesów.
7.    W przypadku braku możliwości pełnienia funkcji, przez prezesa PTE oraz prezesów zarządów jednostek organizacyjnych, ich obowiązki do końca kadencji pełni wybrany przez te organy statutowe wiceprezes.
8.    Zmniejszanie się składu osobowego władz i organów wybieralnych PTE, można uzupełnić poprzez powołanie osoby, które w ostatnich wyborach władz i organów uzyskała kolejno największą liczbę głosów. Uzupełniony w ten sposób skład osobowy władz i organów wybieralnych nie może przekroczyć 50% ich stanu liczebnego.
9.    Członek władz i organów wybieralnych PTE, niewłaściwie wykonujący swoje obowiązki, może być odwołany, przed upływem kadencji, przez władzę lub organ, którego jest członkiem.
Naczelne władze PTE
§ 22
Naczelne władze PTE:
1.    Walny Zjazd Delegatów PTE,
2.    Zarząd Główny PTE.
Walny Zjazd Delegatów
§ 23
1. Najwyższą władzą PTE jest Walny Zjazd Delegatów WZD, zwoływany przez Zarząd Główny.                                        
2. Walny Zjazd Delegatów może być zwyczajny lub nadzwyczajny.
3. Walny Zjazd Delegatów może podjąć uchwałę, w drodze głosowania korespondencyjnego, za wyjątkiem przyjęcia statutu, rozwiązania PTE i uchwalenia ordynacji wyborczej.
4. Zarząd Główny PTE , podejmuje decyzję o przeprowadzeniu głosowania korespondencyjnego, po konsultacji z Prezydium Rady PTE.
5. W głosowaniu udział biorą:
   1) delegaci wybrani na ostatni zwyczajny Walny Zjazd Delegatów,
   2) członkowie honorowi PTE.
6. Wynik głosowania ma moc uchwały zjazdowej.
§ 24
Zwyczajny Walny Zjazd Delegatów:
1. Podejmuje uchwały w sprawach:
1.    Głównych kierunków działalności PTE,
2.    Ordynacji wyborczej,
3.    Nadawania i pozbawiania członkostwa honorowego,
4.    Zmiany statutu,
5.    Regulaminów działania Zarządu Głównego, Głównej Komisji Rewizyjnej, Głównego Sądu Koleżeńskiego i Rady PTE,
6.    Rozwiązania PTE.
2. Rozpatruje i przyjmuje sprawozdania z działalności:
            a. Zarządu Głównego,
            b. Głównej Komisji Rewizyjnej, zawierających ocenę działalności PTE,
            c. Głównego Sądu Koleżeńskiego.
3. Rozpatruje i przyjmuje wniosek w sprawie absolutorium dla ustępującego Zarządu Głównego, przedstawiony przez Główną Komisję Rewizyjną.
4. Wybiera prezesa PTE i członków Zarządu Głównego, Głównej Komisji Rewizyjnej i Głównego Sądu Koleżeńskiego.
§ 25
1. W Walnym Zjeździe Delegatów WZD udział biorą:
1) z głosem stanowiącym:
a)    delegaci jednostek PTE wybrani na swoich walnych zgromadzeniach według zasad ustalonych przez Zarząd Główny,
b)    członkowie honorowi posiadający obywatelstwo polskie,
      2) z głosem doradczym:
       a) członkowie ustępującego Zarządu Głównego, Głównej Komisji Rewizyjnej i Głównego Sądu     Koleżeńskiego, jeżeli nie zostali wybrani delegatami;
    b) zaproszeni goście.
2. Mandat delegata na Zjazd wygasa w dniu wyboru nowych delegatów.
§ 26
1.    Nadzwyczajny Walny Zjazd Delegatów NWZD, jest zwoływany z inicjatywy:
1)    Zarządu Głównego,
2)    Głównej Komisji Rewizyjnej,
3)    Zarządów co najmniej trzech jednostek terenowych zrzeszających co najmniej 50% ogólnej liczby członków PTE,
4)    Rady PTE na wniosek co najmniej 50% jej członków posiadających uchwały swoich zarządów o konieczności zwołania Zjazdu.
2.    Nadzwyczajny Walny Zjazd Delegatów jest zwoływany przez Zarząd Główny w terminie 2 miesięcy od daty zgłoszenia wniosku oraz obraduje i podejmuje decyzje przede wszystkim w sprawach, dla których został zwołany.
3.    Uprawnienia delegatów na Nadzwyczajny Walny Zjazd przysługują delegatom na ostatni Zwyczajny Walny Zjazd Delegatów, jeżeli nie zostali wybrani nowi delegaci.
§ 27
1.    O terminie, miejscu i porządku obrad Walnego Zjazdu Delegatów zawiadamia się delegatów co najmniej na 21 dni przed terminem Zjazdu.
2.    Walny Zjazd Delegatów może podejmować uchwały, w pierwszym terminie, przy obecności co najmniej 50% uprawnionych do głosowania. W drugim terminie bez względu na liczbę uprawnionych.
Zarząd Główny
§ 28
1.    Zarząd Główny jest najwyższą władzą PTE w okresie między Walnymi Zjazdami Delegatów. Zasady działania Zarządu Głównego określa regulamin.
2.    W skład Zarządu Głównego wchodzi prezes, wiceprezesi do pięciu, sekretarz, skarbnik,  razem do 13 członków.
3.    ZG spośród swoich członków może utworzyć prezydium i określić jego skład i kompetencje.
§ 29
Do Zarządu Głównego należy:
1.    Reprezentowanie PTE na zewnątrz i działanie w jego imieniu,
2.    Kierowanie działalnością PTE zgodnie z postanowieniami statutu, regulaminu oraz uchwałami Walnego Zjazdu Delegatów,
3.    Na wniosek prezesa PTE, wybór wiceprezesów i skarbnika, z członków Zarządu Głównego,
4.    Powołanie sekretarza generalnego, spośród członków PTE i odwoływanie go,
5.    Powoływanie i rozwiązywanie jednostek terenowych, specjalistycznych i gospodarczych PTE oraz koordynowanie ich działalności,
6.    Zarządzanie majątkiem i finansami,
7.    Uchwalanie rocznych planów i budżetu, zatwierdzanie rocznych sprawozdań finansowych i z działalności PTE,
8.    Rozpatrywanie wniosku w sprawie corocznego absolutorium,
9.    Ustalanie zasad gospodarki finansowej i działalności gospodarczej,
10.    Powoływanie i rozwiązywanie jednostek działalności gospodarczej PTE o zasięgu krajowym,  czasopism oraz innych jednostek organizacyjnych podległych ZG
11.    Nadawanie członkom odznak honorowych i dyplomów PTE,
12.    Występowanie o nadawanie godności zasłużonego seniora, orderów, odznaczeń i wyróżnień,
13.    Członkostwo PTE w organizacjach naukowych, technicznych, gospodarczych. Delegowanie przedstawicieli PTE organizacji krajowych i zagranicznych,
14.    Zatwierdzanie regulaminów wewnętrznych PTE.
15.    Zatwierdzanie wysokości wpisowego i minimalnej składki członkowskiej oraz jej wpłacania i podziału
16.    Ustalanie zasad wyboru delegatów na Walny Zjazd Delegatów PTE.
17.    Powoływanie i odwoływanie rektorów akademii, dyrektorów instytutów, przewodniczących komitetów i członków centralnych komisji,
18.    Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów przy obecności 1/2 liczby jego członków, w obecności tym prezesa lub jednego z zastępców. W razie równej liczby głosów decyduje głos prezesa.
19.    Podejmowanie uchwał w sprawach:
a. powoływania i likwidacji fundacji,
b. tworzenia związków stowarzyszeń,
d. w innych sprawach.
§ 30
1.    Prezydium Zarządu Głównego PTE tworzą prezes PTE, wiceprezesi i skarbnik.
2.    W skład Prezydium wchodzi również sekretarz generalny w przypadku, gdy tę funkcję powierzono osobie, która jest członkiem Zarządu Głównego.
3.    Prezydium Zarządu Głównego kieruje działalnością PTE w okresie między posiedzeniami Zarządu Głównego, zgodnie z uprawnieniami określonymi w regulaminie.
   
Prezes Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Energetycznego, w skrócie Prezes PTE
§ 31
1.  Prezes Zarządu Głównego PTE kieruje działalnością ZG i jego prezydium, w okresach pomiędzy posiedzeniami podejmuje decyzje zgodne z posiadanymi uprawnieniami.
2. Prezes ZG PTE i z jego upoważnienia wiceprezesi lub inne osoby reprezentują PTE.

 
Login
Pseudonim

Hasło

Nie masz jeszcze konta? Możesz sobie założyć. Jako zarejestrowany użytkownik będziesz miał kilka przywilejów.

Pokrewne linki
· Więcej o bud pas
· Napisane przez admin


Najczęściej czytany artykuł o bud pas:
Kursy organizowane przez PTE


Oceny artykułu
Wynik głosowania: 4.8
Głosów: 40


Poświęć chwilę i oceń ten artykuł:

Wyśmienity
Bardzo dobry
Dobry
Przyzwoity
Zły


Opcje

 Strona gotowa do druku Strona gotowa do drukuPolskie Towarzystwo Energetyczne PTE Polish Society of Energy PSE
Poznań 2011-2021